Наукові ниви педагогів

Щороку, в першу неділю жовтня, ми відзначаємо професійне свято працівників освіти. У ці дні всі, хто спрямовує свої творчі сили, здібності та досвід на виховання та навчання молодого покоління, отримують щирі вітання й побажання нових звершень на педагогічній, науковій ниві.

Здавна українці ставились з великою повагою до Вчителя, який ніс світло знання та дарував зерна одвічної людської мудрості майбутнім продовжувачам традицій нашого народу.

Сьогодення диктує нові умови педагогам. Круговерть постійних трансформацій та змін сучасності, вимагає від них активних кроків на шляху досягнення власного професіоналізму, нестримної енергійності у пошуку ефективних методів навчання, невичерпного натхнення для реалізації творчих проектів і найголовніше – незламного терпіння та безкорисливої любові до своїх учнів. З почуттями одночасної гордості та радості можна стверджувати, що все це гармонійно поєднується у наших освітянах, для яких професія педагога стала не просто улюбленою справою, а життєвим покликанням.

Наукові захоплення наших педагогів:

Мальчик Мар’яна Василівна

доктор економічних наук, професор, академік АЕНУ, член Вищої ради ВСВЕ, відмінник освіти України

Мальчик М.В. Фінансовий аналіз:кредитно-модульний курс : навч.-метод. посіб. / М.В.Мальчик, С.Т.Бойко; Міжнар. екон.-гуманіт.ун-т ім. акад. С.Демянчука. – Рівне, 2010. – 236с.

Анотація:

Мета навчально-методичного посібника – сформувати у студентів комплексний підхід до оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання. В основу навчального посібника покладено описовий характер основних методів і способів фінансового аналізу в умовах інфляції, наведені приклади традиційних і нових фінансових інструментів оцінки кінцевих фінансових результатів прибутковості та рентабельності, методи прогнозування можливого банкрутства. Такий виклад матеріалу дає широкі можливості для посилення аналітичного мислення студентів та спеціалістів-фахівців. Навчально-методичний посібник призначений для студентів економічних вузів, викладачів, економістів і фінансових менеджерів. Матеріали книги можуть бути використані для підготовки до здачі екзаменів на здобуття кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Мальчик М.В. Фінансова статистика: навч. посіб. / М.В.Мальчик, С.І.Галашко, А.І.Пелех. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 184 с.

Анотація:

У навчальному посібнику викладені матеріали, які дозволяють оволодіти як теоретичними знаннями курсу «Фінансова статистика», так і практичним умінням застосовувати методики обробки інформації та порівняльного аналізу економічних явищ у галузі фінансів; сформувати критичне мислення та об’єктивне розуміння результатів діяльності в умовах адаптації України до ринкових умов господарювання. Лекції побудовано відповідно до програми курсу. Для більш ефективного засвоєння матеріалу посібник містить структурно-логічні схеми, завдання для самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи. Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, широкого кола фахівців фінансової сфери.

1. Мальчик М.В. Фірмова торгівля в маркетингово-логістичному підході до управління діяльністю підприємств кондитерської галузі / М.В. Мальчик // Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной собственности: Сборник научных трудов. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Випуск 1, Том 1. – С.76-80.

2. Мальчик М.В. Маркетинговый поход к рефлексивному управлению потребителем товара / М.В. Мальчик // Рефлексивные процессы и управление в экономике: тезисы докл. І Междунар. науч.-практ. конф. (Партенит, 14-16 октября 2013 г.). – НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2013. – С.67-70.

3. Мальчик М.В. Банківський маркетинг у конкурентному середовищі / М.В.Мальчик, С.І. Коваль // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія «Економіка»: зб. наук. праць. – Острог: вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2013. – Випуск 24. – С. 225–229. – Відомості доступні також з Інтернету

Кутузов Михайло Радимирович

кандидат економічних наук, доцент

Кутузов М.Р. Аудит : навч. посіб. : у 2 ч. / М.Р.Кутузов; Східноєвроп. нац. ун-т ім Лесі Українки, Ін-т економіки та менеджменту. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. Ч. 1. – 2013. – 395 с. Ч. 2. – 2013. – 323 с.

Анотація:

У навчальному посібнику розкрито теоретичні та методичні засади аудиторської діяльності на основі національних і міжнародних стандартів аудиту. Розглянуто питання організації аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності. Теоретичний матеріал доповнено тестами, ситуаційними завданнями та контрольними запитаннями, які сприятимуть засвоєнню й поглибленню знань.

1. Кутузов М.Р. Бюджетна безпека як показник соціально-економічного розвитку України / М.Р. Кутузов // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання : матеріали першої регіон. міжвуз. наук.-практ. конф. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — К.;Дубно: Ун-т «Україна», 2010. – Вип.1. – С.48-50.

2. Кутузов М.Р. Оцінка ефективності механізмів управління економічною безпекою підприємства / М.Р. Кутузов // Наукові дослідження молоді : матеріали ІV звіт. наук.-практ. конф. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — Рівне; Дубно : ТзОВ «Асоль», Ун-т «Україна», 2012. – С.22-24.

Васюк Інна Володимирівна

кандидат економічних наук

1. Васюк І.В. Сучасний стан та перспективи розвитку соціального страхування в Україні / І.В.Васюк // Стратегія розвитку світової економіки в умовах глобалізації: зб. матеріалів міжн. наук.-практ. конференції. – Черкаси, 2013.

2. Васюк І.В. Потенціал розвитку електронної комерції в Україні / І.В.Васюк // Вісн. одеського нац. ун-ту ім І. І. Мечникова. – 2013. – Том 18. Вип. 4/1. – С.58-62. – Відомості доступні також з Інтернету

3. Васюк І.В. Перспективи участі України у всесвітній електронній торгівлі / І.В.Васюк // Наукові дослідження молоді : матеріали VI звіт. наук.-практ. конф. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Дубно, 2014 р. – С. 24-27.

Вознюк Алла Яківна

старший викладач

1. Вознюк А.Я. Проблеми формування інформації про розрахунки з ПДВ у балансі / А.Я. Вознюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання : матеріали другої регіон. міжвуз. наук.-практ. конф. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». К.;Дубно: Ун-т «Україна».– Вип. ІІ. – С.157-159.

2. Вознюк А.Я. Методика формування балансу (звіту про фінансований стан) підприємства / А.Я. Вознюк // Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 20-21 грудня 2013 р.

3. Вознюк А.Я. Особливості відображення оцінки основних засобів підприємства / А.Я. Вознюк // Наукові дослідження молоді : матеріали VI звіт. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та викладачів / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — К. ; Дубно, 2014. – С. 38-41.

Омельчук Володимир Васильович

кандидат педагогічних наук, доцент, викладач-методист, відмінник освіти України

Омельчук В.В. Загальні основипедагогіки : навч. посіб. / В. В. Омельчук. – Рівне : Волинські обереги,2013. – 168 с.

Анотація:

У посібнику розглядаються концептуальні засади дисципліни «Загальні основи педагогіки».Вивчення тем носить комплексний, структурований характер. Хронологіявисвітлення тем забезпечує всебічність вивчення дисципліни.У посібнику подається зміст лекційних, практичних, семінарських занять.Пропонуються теми рефератів, питання для експрес-бесід, список основної ідодаткової літератури. До кожної теми передбачено тестовий контроль знань.

1. Омельчук В. В. Роль Біблії у вихованні морально-християнських цінностей молодших школярів / В.В. Омельчук // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 1. – С. 128-132.

2. Омельчук В. В. З історії русифікації шкільної освіти на Волині / В.В. Омельчук // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 2. – С. 3-5. –Також інформація в файлі

3. Омельчук В. В. Педагогіка В. О. Сухомлинського – педагогіка гуманізму / В.В. Омельчук // Рідна школа . – 08/2013 . – N8/9 . – С. 28-30.

Постельжук Олександр Петрович

Кандидат історичних наук

1. Постельжук О.П. Український угодовський рух на шпальтах періодичної преси в ІІ Речі Посполитій / О.П. Постельжук // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівнен. держ. гуман. ун-т, Рівнен. ін.-т слов’янознавства Київського славістичного ун-ту. – Вип. 15. – Рівне, 2013. – С.142–146. – Серія «Політологія».

2. Постельжук О.П. Екстремізм УВО та ОУН як метод боротьби з українським опортунізмом в ІІ Речі Посполитій / О.П. Постельжук // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівнен. держ. гуман. ун-т, Рівнен. ін-т слов’янознавства Київського славістичного ун-ту. – Вип. 19. – Рівне, 2014. – C.151–155.

3. Постельжук О.П. Партії та організації українських опортуністів міжвоєнної Польщі у фокусі сучасної зарубіжної історіографії / О.П. Постельжук // Новини на научния прогрес: Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. – Т. 4. Закон. История. Философия. Политика. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 57-63. – Відомості доступні також з Інтернету

Орлова Оксана Петрівна

Викладач, аспірант Тернопільського національного університету ім. В.Гнатюка

1. Орлова О.П. Реалізація освітніх послуг для студентів з особливими потребами / О.П. Орлова // Наукові дослідження молоді : матеріали VI звіт. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та викладачів / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — К.;Дубно: Ун-т «Україна», 2014. – С. 171-173.

2. Орлова О.П. Мовно-комунікативні основи формування культури діалогічного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей / О.П. Орлова // Наук. вісн. Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014.

3. Орлова О.П. Імітаційні вправи для формування культури діалогічного мовлення / О.П. Орлова // Наука будущого: вопросы и гипотезы : ІІІ (XLІІІ) Междун. науч.-практ. конф. – Горловка, 20 марта 2014 р. – С. 25

Бондарчук Наталія Олександрівна

Викладач, аспірант Східноєвропейського національного університету ім. Л.Українки

1. Бондарчук Н.О. Соціальні аспекти перекладу англомовних юридичних документів / Н.О. Бондарчук // Наукові дослідження молоді : матеріали VI звіт. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та викладачів / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — К.;Дубно: Ун-т «Україна», 2014. – С. 177-179.

2. Бондарчук Н.О. Ритм як компонент синергетичного процесу / Н.О. Бондарчук // Сучасна наука ХХІ століття: матеріали Десятої Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – 24 квітня2014року.

3. Бондарчук Н.О. Креативний атрактор як основний елемент процесу самоорганізації тексту / Н. О. Бондарчук // Наук. вісн. нац. пед. ун-ту ім. Драгоманова. – К., 2014 р.

Постельжук Олена Миколаївна

Кандидат наук із соціальних комунікацій

1. Постельжук О. Новітні види інформаційно-аналітичної продукції обласних універсальних наукових бібліотек України / О.Постельжук // Бібл. вісн. – 2013. – № 1. – С. 3-9.

2. Постельжук О. Інформаційно-аналітична продукція як результат дослідної роботи обласних універсальних наукових бібліотек України / О.Постельжук // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 2. – С. 14-18. Також інформація у файлі

3. Постельжук О.М. Організація зв’язків з громадськістю як інструмент співпраці органів місцевого самоврядування і населення / О.М. Постельжук // Наукові дослідження молоді : матеріали VI звіт. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та викладачів / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — К.;Дубно: Ун-т «Україна», 2014. – С. 164-168.

Даниленко Мирослава Платонівна

Викладач, аспірант Національного університету «Острозька академія»

1. Даниленко М.П. Мова як ознака і чинник національно-культурної цілісності та самобутності / М.П. Даниленко // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання : матеріали першої регіон. міжвуз. наук.-практ. конф. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — К.;Дубно: Ун-т «Україна», 2010. — Вип.1. – С. 249–251.

2. Даниленко М.П. Соціально-психологічні детермінанти релігійного світогляду Т.Шевченка / М.П. Даниленко // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип. 10. – С. 330-338.

3. Даниленко М.П. Толерантність як складова релігійних поглядів Т.Шевченка та її ментальне підґрунтя / М.П. Даниленко // Простір і час сучасної науки: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – К.: ТОВ «ТК Меганом», 2013. – Частина ІІІ. – С. 86–88.

Попов Анатолій Андрійович

Кандидат юридичних наук, доцент

Попов А.А. Торговоеправо. Краткий курс лекций / А.А. Попов. – Харьков : Бурун и Ко,1998. – 140 с.

Анотація:

Эта книга — пятое издание единственного в Украине учебника по торговому праву,охватывающее понятия и правила в таких областях, как торговая деятельность,торговая сделка, товар, торговое обслуживание населения, штриховое кодирование,продажа продовольственных и непродовольственных товаров, торговля на рынке,электронная торговля, стандарты на товары, правомерность того или иного видарекламы, защита прав потребителя.Предназначено для студентов, преподавателей, практикующих юристов,торговцев, надзорных и правоохранительных органов.

Андріюк Анатолій Володимирович

старший викладач

1. Андріюк А.В. Правове регулювання раціонального використання земельних ресурсів / А. В. Андріюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання : матеріали першої регіон. міжвуз. наук.-практ. конф. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — К.;Дубно: Ун-т «Україна», 2010. — Вип.1. С. 202–204.

2. Андріюк А.В. Зовнішньополітичне забезпечення стратегічних національних інтересів України / А. В. Андріюк // Наукові дослідження молоді : матеріали ІV звіт. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та викладачів / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ-Дубно : ТзОВ «Ассоль»; Ун-т «Україна», 2012. – С. 276-279.

3. Андріюк А.В. Незалежний суд як обов’язкова умова розбудови української держави / А. В. Андріюк // Наукові дослідження молоді : матеріали VI звіт. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та викладачів / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — К.;Дубно: Ун-т «Україна», 2014. – С. 91-94.

Вишковська Валентина Іванівна

старший викладач, здобувач

1. Вишковська В.І. Форми правозахисної функції держави / В.І. Вишковська // Наук. часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія № 20. : Зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014.

2. Вишковська В.І. Принципи правозахисної функції держави (теоретико-правовий захисний аспект) / В.І. Вишковська // Електронне наук. вид. ДВНЗ Ужгородцького нац. ун-ту «Порівняльне аналітичне право». – №3. – 2014.

3. Вишковська В.І. Щодо питання ефективності захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні / В.І. Вишковська // Наукові дослідження молоді : матеріали VI звіт. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та викладачів / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — К. ; Дубно, 2014. – К.;Дубно: Ун-т «Україна», 2014 р. – С. 94-96.

Іващенко Тетяна Василівна

старший викладач, аспірант Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”

1. Гудзь (Іващенко) Т.В. Системна динаміка – надбання ХХІ століття / М.Т. Соломко, Гудзь (Іващенко) Т.В. // Наукові дослідження молоді : матеріали ІV звіт. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та викладачів / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ-Дубно : ТзОВ «Ассоль»; Ун-т «Україна», 2012. – С.27-31.

2. Гудзь (Іващенко) Т.В. Структурна перебудова економіки на основі наступного технологічного устрою / М.Т. Соломко, Гудзь (Іващенко) Т.В., М.П. Шербатюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання : матеріали першої регіон. міжвуз. наук.-практ. конф. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — К.;Дубно: Ун-т «Україна», 2010. — Вип.1. – С. 188-190.

Соломко Михайло Тимофійович

Кандидат технічних наук, доцент

1. Соломко М.Т. Застосування електронних технологій навчання під час професійної підготовки студентів педагогічних спеціальностей / М.Т. Соломко // Оновлення змісту, форм та методів навчання в закладах освіти: Зб. наук. пр. «Наукові записки РДГУ». – 2013. – Вип. 7 (50).

2. Соломко М.Т. Граф потоку взаємодії елементів системного підходу в управлінні економікою / М.Т. Соломко // Наукові дослідження молоді : матеріали VI звіт. наук.-практ. конф. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — К.;Дубно: Ун-т «Україна», 2014 р. – С. 20-24.

Кот Василь Васильович

Кандидат технічних наук

1. Кот В.В. Пружна рівновага пластинки з криволінійним контуром, частково підсиленим системою пружних ребер / В.В. Кот, А.Сяський // Вісн. Тернопіл. нац. тех. ун-ту. – 2012. – №1 (65). – С. 7-13.

2.Кот В. В. Часткове сполучення ортотропної пластинки з круговим отвором і пружного диска / В. В. Кот // Шістнадцята всеукр. студентська наук. конф. з прикладної математики та інформатики СНКПМІ-2013: тези доповідей. – Львів, 2013. – С. 154-155.

3.Кот В.В. Оптимальне проектування контуру кругового отвору у пластинці / В.В. Кот // Наукові дослідження молоді : матеріали VI звіт. наук.-практ. конф. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — К.;Дубно: Ун-т «Україна», 2014 р. – С. 27-29.