Портфоліо освітньої програми “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”


І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 029 Інформаційна , бібліотечна та архівна справа

029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr

Освітньо-професійна програма

029_IBAS_bak_2019-2


Навчальні плани


ІІІ. Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

Робочі програми навчальних дисциплін

Анотації дисциплін


Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів)

Аналітико-синтетична переробка документної інформації. Методичні вказівки до написання курсової роботи

Методичні рекомендації щодо проходження виробничих та навчальних практик

Навчальна практика

Виробнича практика

Виробнича практика

Переддипломна практика

Методичні рекомендації до підготовки бакалаврської кваліфікаційної роботи

Кадровий склад

Перелік баз практики

Наукова робота студентів

Підсумкова атестація

Тематика курсових робіт з дисципліни