Міжнародний день рідної мови

Рідна мова дорога кожному з нас. Рідною мовою ми вимовляємо наші перші слова і найкраще висловлюємо наші думки. Вона є базою, на якій усі люди розвивають свою особистість з моменту свого першого подиху, і вона є тим, що підтримує нас протягом усього життя. Вона є засобом навчати повазі до самого себе, до своєї історії, до своєї культури і, головне, до інших людей з усіма їхніми особливостями.

(Коіхіро Мацуура)

Щорічно 21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови. Це свято було проголошене на Генеральній конференції ЮНЕСКО, яка відбулася 17 листопада 1999 року. Головна його мета — сприяння мовній різноманітності світу, стимулювання вивчення іноземних мов населенням різних країн, а також зближення культур, їхня активна взаємодія в мовних питаннях, бо саме мови є важливим інструментом розвитку духовної спадщини планети.

Рідною мовою нашого народу є українська. Належить вона до слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї. Число мовців – близько 45 млн, більшість яких живе в Україні. Є державною мовою в Україні, офіційною мовою Придністров’я. Поширена також у Білорусі, Молдові, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, Казахстані, Аргентині, Бразилії, Великобританії, Канаді, США та інших країнах, де мешкають українці. Українською мовою в світі послуговуються від 41 до 45 млн осіб, вона є другою чи третьою слов’янською мовою за кількістю мовців (після російської і польської) та входить до третього десятка найпоширеніших мов світу.

…Українське слово.

 

Ти частка тих, що вже давно померли,

 

їх кров живуща, їх жага нетлінна,

 

безсмертне і величне, як Говерла,

багате і дзвінке, як Україна.

 

(Д. Луценко)

Бевзенко С.П. та ін. Сучасна українська мова. Синтаксис: Навч. посіб. / С.П. Бевзенко, Л.П. Литвин, Г.В. Семеренко. – К.: Вища шк., 2005. – 270 с. 

Подано цілісний систематичний виклад синтаксису сучасної української літературної мови. Зроблено спробу огляду основних напрямів вивчення українського синтаксису. Головну увагу приділено опису основних синтаксичних одиниць – словосполучення, речення, надфразної єдності, або складного синтаксичного цілого. До кожного розділу подано систему вправ для практичних занять. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / Т.Б. Гриценко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 624 с. 

Навчальний посібник, укладений за програмою «Українська мова за професійним спрямуванням» ,вміщує теоретичний та практичний матеріал, який стосується наступних сфер та аспектів: професійного спілкування, мовного й ділового етикету, значення української мови в житті суспільства, особливостей розвитку мовної системи.
Окремим розділом винесені аспекти створення образу ділової людини, докладно розглянуто моделі професійної поведінки, подано правила оформлення ділових паперів, мовні кліше, звороти, найпоширеніші у кожному типі документів. Розглянуто також особливості усної форми професійного спілкування. В підручнику «Українська мова за професійним спрямуванням» подано систему практичнихї завдань, вправ, запитань для самоконтролю, а також контрольні тести. Усе це допоможе виробити навички практичного володіння українською мовою у різних сферах комунікативної професійної діяльності.

Мамрак A.B., Шаров О.І. Українська ділова мова: комп’ютерна версія: Навчальний посібник / А.В. Мамрак О.І. Шаров. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 232 с. 

Цей посібник є комп’ютерною версією навчального матеріалу з ділової української мови і становить другу складову частину комплексу навчальної літератури з даної дисципліни для студентів вищих навчальних закладів. Посібник складається з трьох частин: табличної форми та структурно-логічних схем теоретичного матеріалу, тренувальних вправ і контрольної роботи, які мають характер мовних тестів. Виклад матеріалу супроводжується описом програми тестування знань студентів з ділової української мови. Посібник може бути використаний в умовах дистанційної форми навчання студентів.

Мацько Л., Сидоренко О., Мацько О. Стилістика української мови: Навчальний посібник / Л. Мацько та ін. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с. 

«Стилістика української мови» – це підручник української мови, в якому користувачам надаються основні відомості про стилістику української мови як навчальної дисципліни і науки про функціональний аспект мови. Даний навчальний посібник призначений в першу чергу для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. В «Стилістиці української мови» розглянуто основні теоретичні питання стилістики, джерела створення й розвитку лінгвістостилістики, її основні поняття й розділи. В підручнику української мови надані визначення і класифікації стилів, проаналізовано специфіку розвитку і становлення стилів та підстилів сучасної української мови, жанрово-стилістичну диференціацію мовних текстів. Також в посібнику міститься словник лінгвостилістичних термінів.

Олійник О.Б. Сучасна українська мова: Опорні конспекти / О.Б.Олійник. – К.:Кондор, 2008. – 234 с.

Запропоновані опорні конспекти з сучасної української мови містять основи філологічних знань. У процесі їх вивчення ви ознайомитесь з основним теоретичним матеріалом з фонетики, словотвору, фразеології, лексики, орфографії, орфоепії, лексикології, лексикографії, морфології, синтаксису, пунктуації та стилістики. Відповідно до ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мову», українська мова має статус державної, офіційної. Виходячи з цього, кожний державний службовець повинен вільно володіти нею. Опорні конспекти розраховані на студентів, слухачів інститутів післядипломної освіти, аспірантів, викладачів, а також стане у нагоді всім тим, хто хоче вдосконалити свої знання з сучасної української мови.

Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування: підручник / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 350 с.

Відповідно до програми Міністерства освіти і науки України «Українська мова за професійним спрямуванням» для вищих навчальних закладів, укладено цей підручник з метою допомогти викладачам і студентам (курсантам, слухачам) удосконалити навички у володінні усним і писемним фаховим мовленням, набути знання і вміння у користуванні різними стилями літературної мови. Підручник містить теоретичний матеріал відповідно до визначених Міністерством тем, різноманітні завдання для аудиторних, самостійних та індивідуальних занять, зразки контрольних, модульних робіт, тести. Дібрані завдання і рекомендована література допоможуть у підготовці до практичних занять, у проведенні дискусій з обговорення фахових проблем, у набутті навичок публічного виступу, у самостійній роботі зі статтею, посібником, підручником, у написанні наукових робіт різних жанрів, у вдосконаленні грамотності, розширенні ерудованості.

Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. посіб. / О.М. Семеног. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 216 с. (Серія «Альма-матер»). 

Кожному дослідникові необхідні розвинуті чуття наукової мови, мовний смак, володіння науковим стилем мовлення і письма, мовними засобами наукового тексту. Ці якості є результатом цілеспрямованої роботи над собою, можливості для якої відкриває пропонований навчальний посібник. У ньому розкрито особливості української наукової мови, охарактеризовано властивості і структурно-смислові компоненти різноманітних наукових текстів, складові культури усного наукового мовлення.

Чистяков А.Б. Українська мова для іноземців: підруч. для студ. вищих навчальних закладів / А.БЧистяков, Л.І.Селіверстова, Т.М.Лагута. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 524 с. 

Підручник призначений для іноземних студентів, які починають навчання української мови у вищому навчальному закладі. Лексико-граматичний матеріал, уміщений до підручника, відповідає вимогам програми першого етапу навчання у ВНЗ. Граматичний матеріал розподілено за модульною системою, що полегшує засвоєння й підвищує ефективність навчання.

 

Чумак В.В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : навч. посіб. / В.В. Чумак, О.Г. Чумак. – К. : Знання, 2011. – 631 с. 

У пропонованому навчальному посібнику подано вправи та завдання з практичного курсу української мови, в яких враховується специфіка кредитно-модульної системи навчання як моделі організації навчального процесу у вищій школі України. Для студентів-іноземців, що опанували елементарно-базовий рівень російської мови, студентів гуманітарних вищих навчальних закладів та викладачів української мови як іноземної, а також тих, хто прагне вивчити українську мову самостійно.
Український правопис. – К.: Наукова думка, 2012. – 288 с.

Схвалений Національною академією наук України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством культури України

 

 

Укладачі:

Даниленко М.П.,

викладач кафедри документознавство та інформаційна діяльність, аспірант,

Гузь О.В.,

викладач кафедри комп’ютерних систем і мереж