Всесвітній день філософії

Філософія покликана допомогти людям досягти вищих сфер буття.

Фен Юлань

20 листопада відзначається Всесвітній день філософії. Головна його мета — пошук спільної платформи обговорення глобальних соціокультурних перетворень, що відбуваються в наш час, прилучення людей до філософської спадщини, відкриття сфери повсякденного мислення для нових ідей та стимулювання публічних дебатів мислителів і громадянського суспільства щодо викликів, які встають перед соціумом сьогодні.

Для активної молоді, яка прагне долучитись до багатоаспектного філософського аналізу сьогодення, бібліотека Дубенської філії Університету «Україна» пропонує ознайомитись з посібниками та підручниками, які не лише допоможуть освоїти початкові простори філософського знання, а й посприяють пошуку оптимальних шляхів вирішення багатьох проблем сучасності.

Бичко І.В. Філософія: підручник /І.В.Бичко. – Київ: ЦУЛ, 2010. — 648 с. 

У підручнику дається систематичний виклад історії зарубіжної та вітчизняної філософії. Відмовившись від однобічно-ідеологічного, конфліктного протиставлення відмінних філософських позицій, автори пропонують консенсус поглядів, плюралістично-поліфонічне, діалогічне відтворення історії й сьогодення світової філософської думки, орієнтують на використання всього розмаїття філософської методології – діалектики, феноменології, герменевтики та ін. Для студентів вищих навчальних закладів.

 

 

Горлач М.І. Основи філософських знань. (Філософія,логіка, етика, естетика, релігієзнавство): підручник / М.І.Горлач.– Київ: ЦУЛ, 2008. — 1028 с. 

У підручнику автори не тільки намагалися реалізувати ідеї пізнання світу і особи, але й виходили із того, що філософія – форма суспільної відомості, що має свою специфіку, предмет, категорії і методи пізнання. Підручник ставить собі за мету надати допомогу всім, хто цікавиться сучасним становищем і розвитком філософії,логіки, етики та естетики, основ релігієзнавства, розкрити специфіку філософських підходів до вирішення різних актуальних проблем сучасності.

 

 

Горлач М.І. Філософія: підручник / М.І.Горлача,В.Г.Кременя, В.К.Рибалка. – Харків: Консум, 2000. — 672с. 

Висвітлюється історія світової і вітчизняної філософської думки. Вперше вУкраїні викладена східна філософія: китайська, індійська, японська, арабська і турецька. У підручнику зроблено спробу по-новому викласти навчальний курс філософії вищих навчальних закладів з виходом на рівень оволодіння світовою філософською думкою. Розкриваються сучасні проблеми філософії людини,онтології, соціальної філософії, феноменології, епістемології, культури, науки, духовного життя і розвитку. З’ясовуються основні поняття і методи філософських досліджень. Зміст і структура підручника відповідають вимогам державного освітнього стандарту, використовується досвід викладання філософії в університетах Києва, Львова, Одеси, Дніпропетровська, Харкова та інших навчальних закладів України.Підручник написаний на основі класичних джерел і праць відомих сучасних зарубіжних і вітчизняних соціологів, політологів, філософів. Врахований досвід вивчення філософії у вищих навчальних закладах США, Англії, Німеччини, Росії. Розраховано для викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Губерський Л.В. Філософія: навч. посіб. /Л.В. Губерський. – Київ: Знання, 2012. — 621 с.

«Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): Навчальний посібник» – Губерський Л.В. — перший в історії освіти України навчальний посібник, у якому систематизовано представлено фрагменти творів видатних вітчизняних і зарубіжних філософів (у відповідності до програми курсу «Філософія»), створений з урахуванням досягнень у сфері філософської культури. Фундаментальність хрестоматії забезпечується зосередженням уваги на основоположних ідеях філософії від доби античності до сьогодення, відображенням класичних теоретико-методологічних принципів, соціально-філософських доктрин, репрезентацією сучасного критичного, духовно-практичного змісту світової філософської думки. Розраховано на студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів,викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне долучитися до надбань філософії.

Волинка Г.І. Філософія. Природа, проблематика,класичні розділи: навч. посіб. /В.П.Андрущенко, Г.І.Волинка, Н.Г.Мозгова. –2-ге вид. – К.:Каравела, 2011. — 368 с.

Посібник підготовлений для студентів бакалаврату, освіченість яких передбачає широкий обєм змісту нормативних дисциплін, зокрема, філософії.Книга вміщує переважно класичні складові дисципліни. Згідно з діючимипрограмами автори намагались не лише ущільнити зміст, але й окреслити напрями його збагачення при навчанні в магістратурі і аспірантурі. Бібліографія посібника дає для цього широкі можливості. Для студентів, які освоюють кваліфікаційний рівень бакалавра.

 

Воронюк О.Л. Філософія: підручник /О.Л.Воронюк. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. — 224 с. 

Підручник створено відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики й освітньо-професійної програми Галузевого стандарту вищої освіти України підготовки фахівців зі спеціальності «Фармація», а також згідно з навчальною програмою для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України І—IІІ рівнів акредитації, ухваленої МОЗ України у 2011 році. Підручник містить теоретичний матеріал з основних розділів історії філософії від найдавніших часів до кінця ХХ ст. та основних галузей філософського знання —онтології, гносеології, філософської антропології, соціальної філософії та філософії історії. Особливу увагу приділено сучасним моделям філософствування(структуралізм, постмодернізм), діалектиці як філософській основі медицини,проблемі свідомості у філософії, медичному контексту традиційних філософськихпроблем та філософським проблемам сучасної медицини (соціально-біологічний,психосоматичний підходи, медична етика, біоетика). Підручник містить додаток — короткий нарис історії медицини від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІV рівнівакредитації.

Данильян О.Г. Філософія: підручник /О.Г.Данильян, О.П.Дзьобань. – К.: Казка, 2012. — 432 с. 

На сучасному етапі розвитку людства кожна людина у суперечливому світі поставлена у складні умови соціокультурного життя. Філософія- не просто світогляд, вона є разом із тим також наукою. Це світогляд, що претендує на науковий статус. Розглядаючи універсальні, загальні підстави науки і культури, формулюючи синтетичний погляд на світ, філософія апелює до розуму, логічної обґрунтованості та досвідченої достовірності своїх думок.

 

 

 

Зарудний Є.О. Філософія: навч. посіб. /Є.О.Зарудний. – К.: Кондор, 2007. — 202 c. 

Навчальний посібник містить всі основні розділи курсу філософії, що викладається у вищих навчальних закладах. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. У передмові до «Критики чистого розуму» Кант, захищаючись від можливих звинувачень у надто концентрованому викладі складних метафізичних міркувань,зауважує: « …чимало книг стали б значно яснішими, якби їх не намагалися зробити такими ясними». Це намагання – прояснювати сутність кількістю (сторінок), а не якістю (викладення) – притаманне абсолютній більшості авторів сучасних підручників з філософії. Не враховується лише те, що нормальному студенту, аби опанувати кількасотсторінковий фоліант не вистачить ані часу, ані грошей.На допомогу приходить підручник Євгена Зарудного – стислий, але всехоплюючийі штивний. Автор добре відомий в Україні – його праці з історії та філософії привернули увагу глибиною аналізу та вишуканою мовою. Ці ознаки сповна притаманні й пропонованому підручнику.

Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційнихбілетів: навч. посіб. / В.І.Касьян. ─ 5-е вид., випр. і доп. – К.:Знання, 2008. — 347 с. 

Цей посібник – своєрідне узагальнення багаторічного досвіду викладання автором філософії студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Матеріал курсу «Філософія» подається у формі відповідей на питання, які виносяться на іспит. За змістом питання і відповіді, що подаються у посібнику, відповідають програмі нормативного курсу з філософії для студентів гуманітарних спеціальностей і аспірантів вищих навчальних закладів. У посібникув концентрованому вигляді є все, що потрібно знати для того, щоб при складанні іспиту отримати оцінку «відмінно».Розраховано насамперед на студентів денної форми навчання,студентів-заочників, аспірантів і пошукачів, які готуються складати іспит з філософії. Книга буде корисною також викладачам філософії.

Кремень В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції:підручник / В.Г.Кремень, В.В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. — 528 с.

У підручнику пропонується ґрунтовний і всебічний аналіз фундаментальнихпроблем світової філософської думки. В дохідливій формі автори прагнуть довести до читача зміст основних філософських ідей, теорій, поглядів, які дістали загальне визнання та практичне підтвердження, розкрити їх генезис у процесі духовної еволюції культури. Автори намагались ознайомити тих, хто вивчає філософію, з різними філософськими напрямами, течіями, школами, розкрити плюралістичний характер філософського знання, уникнувши традиційної моноідеологічної та теоретичної однобічності у викладі матеріалу. Особливу увагу приділено основним філософським напрямкам XX ст., а також українській філософії. Розглядаються особливості східної філософії.Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за фахом «філософія», «соціологія», «політологія», «культурологія»,«психологія», «релігієзнавство», «педагогіка», «правознавство» тощо; на вчених і спеціалістів, які розробляють філософські проблеми, а також на широке коло читачів.

Лузан А. Вступ до філософії: навч. посіб. /А.Лузан. – К.: ЦУЛ, 2013. — 136 с. 

Навчальний посібник (рекомендовано МОН України) має на меті показати світоглядну складову філософських систем різних епох: як уявляється природний світ і суспільство,яке місце людини в цьому світі, чи може вона здійснити зміни в ньому і якщо так, то яким чином. Навчальний посібник призначений, насамперед, длястудентів-бакалаврів, але і студенти-магістри, аспіранти і викладачі, а такожусі, хто цікавиться філософією, знайдуть у ньому матеріал для розуміння філософських проблем і власних міркувань.

 

 

Мозговий Л.І. Філософія. Кредитно-модульний курс: навч.посіб. / Л.І.Мозговий. – К.: ЦУЛ, 2009. — 500 с. 

Навчальний посібник створено на основі досвіду викладання кредитно-модульного курсу з філософії: «філософія, логіка, релігієзнавство» у Слов’янському державному педагогічному університеті. Посібник містить теоретичний матеріал з філософії (10 тем), логіки (4 теми), релігієзнавства (11тем), поданих у відповідності з кредитно-модульною системою оцінювання знань студентів. У посібнику висвітлюються вихідні поняття філософії, релігієзнавства, розкривається зміст законів логіки. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів філософських дисциплін педагогічного спрямування, для всіх, хто цікавиться вивченням філософії, теорії релігієзнавства та законів логіки.

Попов М.В. Філософія: підручник /М.В.Попов. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. — 344 с. 

Підручник з філософії складається з двох частин. У першій частині — «Філософія релігії» – розкрито філософський аналіз релігії як культурного явища суспільства, що відповідає європейським стандартам освіти. У другій частині — зміст та основні розділи філософії як методології лікарської діяльності. У підручнику викладено філософію за новою навчальною програмою, реалізовано виклад філософії з урахуванням профілю підготовки медичних кадрів, що не притаманне іншим підручникам з філософії. Розкрито історичні та філософсько-теоретичні проблеми змісту і соціального функціонування релігії як специфічного світогляду та феномена людської культури. Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами релігійної свідомості.

Присухін С.І. Філософія: навч. посіб. / С.І.Присухін.– К.: КНЕУ, 2008, — 361 с.

Навчальний посібник охоплює повний курс дисципліни«Філософія», що викладається у вищих навчальних закладах України. Засвоєння викладеного в ньому матеріалу дасть змогу студентам ознайомитися з основними етапами розвитку філософського знання, з такими розділами сучасної філософії,як онтологія, гносеологія, філософська антропологія, соціальна філософія. Систематизації та актуалізації знань з філософії сприятимуть логіко-сгруктурні схеми, що передують кожній з тем, робота над уміщеними в посібнику запитаннями до самоконтролю.Опануванню термінологічної системи з філософії допоможе короткий словник головних понять і категорій.Призначено для студентів вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів, які цікавляться актуальними проблемами філософії та її історією.

Надольний І.Ф. Філософія: навч. посіб. / І.Ф.Надольний, Л.В. Губерський, В.П.Андрущенко та ін. – 5-те вид., стер. – К.: Вікар, 2005. — 516 с. 

Пропонований посібник створено на основі навчального посібника «Філософія»(за ред. І.Ф. Надольного. – Київ: Вікар, 2001-2003), що протягом останніх років практично є базовим підручником для студентів вищих закладів освіти України. Уцьому виданні збережено найважливіші переваги посібника: курс філософії висвітлюється доступно, толерантно, на системній основі, у тісному зв’язку з проблемами становлення української державності, розвитку національної культури, в широкому контексті сучасної філософської думки. Це робить посібник зручним у користуванні і доступним для кожного студента. Розраховано на студентів і аспірантів вищих закладів освіти України, широке коло читачів.

Сидоренко О.П. Філософія: підручник /О.П.Сидоренко, С.С.Корлюк, М.С. Філяпін та ін. – К.: Знання,2010. — 414 с.

Це новаторський підручник. Його зміст руйнує стереотипи сприйняття філософії як сукупності готових істин, які необхідно тільки завчити. Автори переконливо показують прогресивний рух філософії, її безцінне теоретичне та методологічне багатство і намагаються допомогти студентам оволодіти ним.Відповідно до програми навчальної дисципліни «Філософія» у підручнику систематизовано висвітлено основні філософські проблеми розуміння природи,суспільства і мислення, історичне становлення світової філософської думки, органічний взаємозв’язок розвитку філософії, науки і соціальної практики.Підручник містить запитання і завдання, тести, структурно-логічні схеми, які допоможуть студентам глибше засвоїти курс філософії. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів, які цікавляться філософією.

Осічнюк Ю.В. Філософія: навч. посіб. /Ю.В.Осічнюк. – К.: Атіка, 2003. — 464 с. 

У навчальному посібнику дається цілісне уявлення про специфіку філософського знання, пропонуються нові підходи до розкриття логіки побудови курсу філософії. У центрі уваги – проблема людини, її соціально-діяльна сутність. Філософія розглядається як методологічна основа осмислення цілей і сенсу життя.Розрахований на студентів вузів, а також тих, хто самостійно вивчає філософію.

 

 

 

Петрушенко В.Л. Філософія: курс лекцій: навч. посіб.для студ. вищ. закл. осв. І-ІV рівнів акред. / В.Л.Петрушенко. –Львів: «Магнолія плюс»; вид. СПД ФОВ. М. Піча, 2005. — 506 с.

Навчальний посібник є коротким за змістом і доступним за формою викладомі сторії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.). Велика увага в книзі приділена філософії історії, особистості,культури та науки. Посібник побудовано у відповідності з учбовою програмою курсу, він забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного.Призначений для студентів і аспірантів, широкого кола зацікавлених філософією.

 

Подольська Є.А. Філософія: підручник /Є.А.Подольська. – К.: Фірма «Інкос», ЦУЛ, 2006. — 704 с. 

У підручнику висвітлено філософські теорії, концепції, ідеї, які можуть стати основою розвитку світогляду сучасного громадянина, спеціаліста, а також методологічним інструментом для студентів та аспірантів в обгрунтуванні методів і форм наукового дослідження онтологічних, гносеологічних та соціальних проблем. Розглянуто основні тенденції та напрями розвитку світової і вітчизняної філософської думки, її гуманістичний потенціал.Длястудентів вищих навчальних закладів.

 

 

Причепій Є.М. Філософія: навч. посіб. /Є.М.Причепій, А.Л.Черній, Л.А. Чекаль та ін. – К.:Академвидав, 2009. — 592 с. 

У другому виданні підручника на рівні сучасного філософського мислення, з урахуванням засад світоглядного плюралізму та ідеологічної толерантності інтерпретовано такі усталені теми, як сутність і предмет філософії, онтологія, гносеологія, аксіологія, філософська антропологія, історія філософії, у тому числі її розвиток на вітчизняних теренах. У руслі європейської традиції викладено нові для вітчизняних навчальних видань проблеми: філософію суспільства, філософію історії, філософію культури, філософію релігії, філософію права, філософію економіки, філософію техніки, філософську антропологію.Подано біографічні довідки найвидатніших вітчизняних і зарубіжних філософів, короткий словник філософських термінів.Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів.

Черній А.Л. Філософія: навч. посіб. /А.Л.Черній. – Київ: Академвидав (Серія «САМ»), 2011. — 392 с. 

Кожна людина намагається по-своєму пізнати світ і себе в ньому, осягнути найзагальніші засади сущого і найвеличніші ідеї буття, прилучитися до світоглядної творчості. Такі обшири думки і духу відкриваються тим, хто спромігся опанувати філософські знання, вчення мислителів різних епох і народів, виробити культуру філософського мислення і розуміння, сформувати в собі гуманістичні настанови. Це потребує вміння самозаглиблюватись, бачити масштабне в деталях і деталі у глобальному. Формується таке світобачення роками. Одним із кроків до нього може стати самостійне опанування вміщеного у пропонованому навчальному посібнику матеріалу, який спрямовує на вивчення найважливіших теоретичних положень, найактуальніших філософських праць, прилучає до джерел мудрості, спонукає до роздумів, сприяє виробленню мисленнєвої культури, наближує до об’єктивних самооцінок, допомагає краще підготуватися до академічних занять. Адресованийстудентам вищих навчальних закладів. Корисний буде всім, хто вчиться і прагне піднятися думкою над буденністю.

Щерба С.П. Філософія: підручник / С.П. Щерба,О.А. Заглада. – К.: Кондор, 2011. — 548 с. 

У підручнику лаконічно й переконливо розкриті основні школи і тенденції світової філософської думки, корінні філософські проблеми сучасності, актуальні питання свідомості, діалектики, теорії пізнання та соціальної філософії.Підручник зручний у користуванні й доступний для кожного студента.Розрахований на студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, широкий загал читачів.

 

 

Укладачі:

Постельжук О.М.,

кандидат наук із соціальних комунікацій,

Даниленко М.П.,

викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності, аспірант