Кафедра інформаційних та комп’ютерних технологій

Кафедра інформаційних та комп’ютерних технологій здійснює підготовку фахівців першого рівня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» та 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

У складі кафедри 11 викладачів, із яких 6 кандидати наук. Науково-педагогічна робота кафедри спрямована на вдосконалення концепції підготовки фахівців галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

Навчальний процес забезпечений навчальними планами, робочими програмами з дисциплін,що  закріплені за кафедрою, матеріалами поточного і підсумкового контролю, іншими методичними матеріалами. Підготовка майбутніх фахівців передбачає широке використання у навчальному процесі сучасної комп’ютерної та офісної техніки, мережі Інтернет, використання інтерактивних методів навчання та  спеціалізованих лабораторій.

Професорсько-викладацький склад кафедри приділяє значну увагу самостійній роботі студентів, практичному спрямуванню у процесі вивчення фахових дисциплін на лекціях, семінарах, практичних заняттях, при виконанні поточного контролю та при проходженні практики.

Запорукою високого рівня підготовки спеціалістів є індивідуальний підхід до кожного студента, значні науково-методичні доробки професорсько-викладацького складу кафедри таактивна участь у науково-практичних конференціях, семінарах, форумах.

На базі кафедри створені та активно функціонують наукові гуртки і проблемні групи, які залучають студентів до науково-дослідної роботи.

Так, на кафедрі створені гуртки «Ділове мовлення», «Історико-краєзнавчий гурток» та «Web-програмування».

Зокрема, особливої популярності серед студентської молоді набув історико-краєзнавчий гурток, який дає можливість пізнавати незвідане в історії рідного краю, займатися пошуковою роботою, подорожувати. Участь студентів у тому чи іншому гуртку дозволяє розширити коло інтересів, здобути якісно нові знання, навчитися аналізувати інформацію та синтезувати її у власні творчі напрацювання. Залучення та стимулювання студентів до науково-пошукової діяльності отримало практичне значення, що відображається в написанні тез доповідей та виступах на міжнародних, всеукраїнських, регіональних та вузівських конференціях.

Одним із проявів діяльності кафедри є періодичне видання інформаційного характеру — науково-практичний бюлетень, який заснований у 2010 році й виходить друком щороку. В зазначеному бюлетені відображаються наукові доробки як викладачів, так і студентів.

Традиційними у діяльності викладачів стали Тижні кафедри, круглі столи, виставки, брейн-ринги, випуски стіннівок, різноманітні виховні заходи.

Проте, зазначена інформація — це далеко невичерпна характеристика багатогранної діяльності професорсько-викладацького складу кафедр.

Постельжук Олена Миколаївна — кандидат наук із соціальних комунікацій,  завідувачка кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій

У 2010 р. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Документознавство та інформаційа діяльність» та здобула кваліфікацію документознавця-менеджера інформаційних систем державних органів управління. Цього ж таки року зарахована до цільової аспірантури за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.

У 2013р. під керівництвом доктора історичних наук, професора Галини Миколаївної Швецової-Водки успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Інформаційно-аналітична діяльність обласних універсальних наукових бібліотек України: основні напрями діяльності і види інформаційної продукції».

Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2010р. викладачем кафедри документознавства та інформаційної діяльністі Дубенської філії Університету «Україна». У 2014 р. зайняла посаду завідувача кафедри документознавства та інформаційної діяльності. З 2017 року очолює кафедру інформаційних та комп’ютерних технологій, яка була створена об’єднанням кафедри документознавства та інформаційної діяльності та кафедри комп’ютерних систем і мереж, де і працює донині.

Основні дисципліни  викладання: документально-інформаційні комунікації, бібліографознавство, аналітико-синтетична переробка документної інформації, вступ до спеціальності, загальне та спеціальне  документознавство.

Коло наукових інтересів включає проблематику розвитку інформаційно-аналітичної діяльності в наукових бібліотеках у ХХІ ст., класифікацію інформаційних продуктів і послуг бібліотек, принципи інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської діяльності, а також особливості формування професіоналізму майбутніх документознавців. Автор понад 20 публікацій: статей у фахових наукових журналах – 8, статей у наукових не фахових журналах – 5, методичних вказівок – 3.

Електронна адреса науковця: olena.postelzhuk@gmail.com

 Google Scholar: автор | Open Science in Ukraine

Орлова Оксана Петрівна – кандидат педагогічних наук, заступник  директора з навчально-виховної та наукової роботи

У 2001 році закінчила з відзнакою Кременецький обласний комунальний педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка за напрямом підготовки «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька)» та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти. У цьому ж році розпочала педагогічну діяльність у Денисівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів на посаді вчителя німецької мови.

У 2002 році  закінчила з відзнакою Рівненський державний гуманітарний університет  і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька)» й здобула кваліфікацію вчителя німецької мови та зарубіжної літератури  у закладах освіти.

У 2006 році закінчила Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут  ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю  «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» й здобула кваліфікацію вчителя англійської мови та українознавства  у закладах освіти.

З 2007 року розпочала науково-педагогічну діяльність у Дубенській філії Університету «Україна» на кафедрі гуманітарних дисциплін на посаді викладача кафедри.

У 2015 році захистила дисертацію за спеціальністю «Теорія та методика навчання» на тему «Формування культури українського діалогічного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей» та здобула науковий ступінь  кандидата педагогічних наук. З вересня 2015 року по серпень 2017 року працювала на посаді завідувача кафедри інформаційних технологій.

З вересня 2017 – заступник  директора з навчально-виховної та наукової роботи.

У 2019 році отримала другу вищу освіту  за спеціальністю «Право».

Протягом трудової діяльності перебуває у постійному процесі навчання, активно працює над ідеями щодо розвитку та покращення іміджу закладу освіти. Досвід педагогічної та науково-педагогічної діяльності – 19 років.

Основні дисципліни  викладання: іноземна мова (за професійним спрямуванням), друга іноземна мова, основи наукових досліджень, організація науково-інформаційної діяльності, лінгвістичні основи документознавства.

Коло наукових інтересів: теорія та методика навчання мови, педагогічна освіта, компетентнісний підхід в освіті.

Електронна адреса науковця: dubno2009@ukr.net
Google Scholar: автор | Open Science in Ukraine

Кот Василь Васильович – кандидат технічних наук, старший викладач

У 2009 р. завершив навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Прикладна математика» і здобув кваліфікацію прикладного математика, викладача прикладної математики у вищих навчальних закладах, спеціаліста з прикладної математики.

У 2009 році прийнятий на посаду викладача кафедри комп’ютерних систем і мереж.

У 2010 р. зарахований до аспірантури в Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю 01.02.04 «Механіка деформованого твердого тіла. У 2013 році успішно захистив кандидатську дисертацію за темою «Розрахунок складених пластин з міжфазними розімкненими ребрами жорсткості за дії згинальних навантажень» (науковий керівник проф. Сяський А. О.).

Після захисту дисертації працює на посаді старшого викладача кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенської філії Університету «Україна».

З 2019 року здобуває другу вищу освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”.

Основні дисципліни викладання: програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, чисельні методи та математичне програмування, алгоритми і структури даних.

Коло наукових інтересів: Мультипроцесорне програмування, об’єктно-орієнтоване програмування. Керує курсовими та науковими роботами студентів.

Google Scholar: автор | Open Science in Ukraine

Цикалюк Юрій Олексійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри

У 1996 році закінчив Львівський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю 7.091901 «Механізація сільського господарства» та отримав кваліфікацію спеціаліста інженера-механіка. Проте жага до нових знань, дух наукового пошуку і пізнання не залишає молодого спеціаліста, тому вже будучи випускником вишу він вирішив стати на тернисту доріжку молодого науковця. Так з 1998 року Ю.О.Цикалюк розпочинає працювати над темою кандидатської дисертації «Вдосконалення підбирачів стебел льону», яку успішно захистив у 2001 році.

З 2006 року працював старшим викладачем кафедри природничо-наукових та загально технічних дисциплін в Дубенській філії Університету «Україна». Зарахований на посаду доцента кафедри комп’ютерних систем і мереж з 2014 року.

Основні дисципліни викладання: охорона праців галузі, БЖД/цивільний захист

Google Scholar: автор | Open Science in Ukraine

Письмак Ольга Степанівна – викладач

У 2005 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію вчителя історії, практичного психолога у закладах освіти.

З 2009 року працює викладачем кафедри гуманітарних дисциплін. З 2017 року працює викладачем об’єднаної кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій.

Основні дисципліни викладання: інвалідність і суспільство; психологія; іміджелогія; діловий етикет; психологія і педагогіка; етика, естетика.

Коло наукових інтересів: Інклюзивне навчання у вищій школі України: сучасний стан.
Сертифікат

Google Scholar: автор | Open Science in Ukraine

Ничипорук Ольга Анатоліївнавикладач, завідувачка навчально-методичним відділом

У 2001 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія» та здобула кваліфікацію практичного психолога, викладача соціальних дисциплін».

У 2009 році прийнята на посаду фахівця Регіонального центру дистанційного навчання Дубенської філії університету «Україна», в 2011 році переведена на посаду методиста навчально-методичного відділу. З 2016 року  займає посаду завідувачки навчально-методичного відділу Дубенської філії.

У 2019 році поступила в магістратуру інституту економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» та здобуває другу вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент».

Основні дисципліни викладання: психологія, соціологія, політологія.

Коло наукових інтересів: політична соціалізація особистості, роль жінки в політиці, психологічна адаптація.

Google Scholar: автор | Open Science in Ukraine

Тіяра Микола Русланович – викладач

У 2019р. завершив навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті, отримавши кваліфікацію магістр «Викладач математики. Вчитель математики та інформатики».

Основні дисципліни викладання: архітектура комп’ютера, інформаційні технології в галузі, дискретна математика.

Коло наукових інтересів: інтеграція сучасних інформаційних технологій в освітній процес.

E-mail: tiaramukola@gmail.com

Левчук Василь Леонтійович — викладач

Закінчив Рівненський державний педагогічний інститут в 1978 році по спеціальності «вчитель математики і фізики». Педагогічну діяльність розпочав вчителем фізики загальноосвітньої школи, пройшовши шлях від спеціаліста «ІІ категорії» до спеціаліста «вищої категорії» при цьому вдосконалюючи свої знання і вміння. У 1999 році без відриву від виробництва пройшов перепідготовку при Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти з напряму «Інформаційні технології».

З 2017 року займає посаду викладача кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенської філії Університету «Україна».

Результатом успішної роботи педагога є вихованці-переможці районних олімпіад з фізики, Всеукраїнському конкурсі «Левеня», показуючи добрі та відмінні знання. Вихованці педагога активно приймають участь в наукових дослідженнях в «Малій академії наук» – посідаючи призові місця.

Результатом творчої роботи останніх років педагога є перемога на районному конкурсі «Вчитель року-2015 », І місце у Всеукраїнському екологічному конкурсі «Мій голос я віддаю на захист природи» у 2016році.

Основні дисципліни викладання: фізика, теорія електричних кіл та схемотехніка, організація баз даних.

Самолюк Ярослав Ярославович – асистент

Закінчив о 2013 році Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна з відзнакою і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Електротехніка та електротехнології» та здобув кваліфікацію бакалавра з електротехніки та електротехнологій.

В 2014 році у цьому ж університеті отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання» та здобув кваліфікацію інженера-електрика. В тому ж році наказом ректора був занесений до Книги пошани університету. (Наказ переглянути)

Також у 2014 році пройшовши перепідготовку у Центрі безвідривної освіти Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту отримав другу вищу освіту  імені академіка В. Лазаряна за спеціальністю «Економічна кібернетика».

У 2019 році прийнятий на посаду асистента кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій.

Коло наукових інтересів: тестування програмного забезпечення; обслуговування та ремонт комп’ютерної та периферійної техніки; інженерні розрахунки за допомогою ЕОМ та їх автоматизація; обробка ти дизайн графічних файлів у графічних редакторах

yaroslavsamolyuk@gmail.com