Кафедра інформаційних та комп’ютерних технологій

Кафедра комп’ютерних систем і мереж створена у 2006 році, здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» .

На кафедрі працює 9 викладачів, серед яких 1 доктор технічних наук, професор; 1 доктор фізико-математичних наук; 4 кандидати технічних наук, доценти; 3 асистенти.

Науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь у науково-практичних конференціях, друкує наукові статті у фахових виданнях.

Напрям підготовки «Комп’ютерна інженерія» поєднує глибоке вивчення як фундаментальних так і фахових дисциплін, що дає можливість готувати фахівців для вирішення актуальних завдань в таких галузях:

 • створення, використання, обслуговування складних комп’ютерних систем та мереж на базі найсучасніших мікропроцесорів, персональних комп’ютерів, локальних та глобальних мереж, мережі Internet, баз даних, проектування програмного забезпечення мовами високого рівня;
 • створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп’ютерних систем та мереж;
 • створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп’ютерних засобів, зокрема, проектування та виготовлення вбудованих комп’ютерних систем побутової техніки, приладобудування, засобів комп’ютерного зв’язку, систем обробки сигналів та зображень, високопродуктивних комп’ютерних систем.

Студенти можуть виконувати практичні роботи та наукові дослідження в лабораторіях кафедри, які оснащені сучасним програмним забезпеченням. Бакалавр професійного напряму «Комп’ютерна інженерія» підготовлений і може залучатись до таких видів економічної діяльності :

 • виробництво електронних обчислювальних машин та іншого обладнання для обробки інформації;
 • монтаж та ремонт електронних обчислювальних машин та іншого обладнання для обробки інформації;
 • виробництво деталей електронного обладнання ;
 • консультації з питань інформатизації;
 • створення програмного забезпечення;
 • обробка даних;
 • робота з базами даних;
 • технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки;
 • дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук;
 • професійно-технічна освіта.

Студенти отримують глибокі та всебічні знання з проектування, розробки, експлуатації, системного та прикладного програмування складних обчислювальних комплексів: розподілених та кластерних комп’ютерних систем, локальних, глобальних та корпоративних комп’ютерних мереж.

Випускник напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» здатен проектувати, налаштовувати та адмініструвати роботу комп’ютерних мереж різного рівня, розробляти окремі пристрої і блоки комп’ютерних систем та мереж, а також відповідне програмне забезпечення.

Постельжук Олена Миколаївна — кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри, завідувач кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенської філії Університету “Україна” . У 2010 р. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Документознавство та інформаційа діяльність» та здобула кваліфікацію документознавця-менеджера інформаційних систем державних органів управління. Цього ж таки року зарахована до цільової аспірантури за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. У 2013р. під керівництвом доктора історичних наук, професора Галини Миколаївної Швецової-Водки успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Інформаційно-аналітична діяльність обласних універсальних наукових бібліотек України: основні напрями діяльності і види інформаційної продукції». Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2010р. викладачем кафедри «Документознавство та інформаційна діяльність» Дубенській філії Університету «Україна», а у 2014р. зайняла посаду завідувача кафедри документознавства та інформаційної діяльності, де і донині працює.

Коло наукових інтересів включає проблематику розвитку інформаційно-аналітичної діяльності в наукових бібліотеках у ХХІ ст., класифікацію інформаційних продуктів і послуг бібліотек, принципи інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської діяльності, а також особливості формування професіоналізму майбутніх документознавців. Автор понад 20 публікацій: статей у фахових наукових журналах – 8, статей у наукових не фахових журналах – 5, методичних вказівок – 3.

Електронна адреса науковця: olena.postelzhuk@gmail.com

Даниленко Мирослава Платонівна – викладач кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій, аспірант.Закінчила Національний університет «Острозька академія» в 2005 році з кваліфікацією магістра культури.З 2009 року і до нині працює викладачем кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенської філії Університету «Україна». У 2009році стала здобувачем кафедри релігієзнавства Національного університету «Острозька академія» зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство. Працює над темою кандидатської дисертації «Ментальна специфіка релігійних поглядів Т. Г.Шевченка» під керівництвом проф.Кралюка П. М.Основні дисципліни викладання: Історія української культури, Культурологія, Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка), Філософія державного управління, Музеєзнавство, Архівознавство.

Коло наукових інтересів: дослідження проблематики форми і змісту в релігійному сповідуванні Т. Г.Шевченка, що відображенні в його творчості та життєвих принципах. Керівник історико-краєзнавчого гуртка та наукових розвідок студентів. Автор близько 20 наукових праць.

Кот Василь Васильович – кандидат технічних наук, старший викладач. У 2009 р. завершив навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Прикладна математика» і здобув кваліфікацію прикладного математика, викладача прикладної математики у вищих навчальних закладах, спеціаліста з прикладної математики. У 2009 році прийнятий на посаду викладача кафедри комп’ютерних систем і мереж. З 2013 року і до нині працює на посаді старшого викладача кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій. У 2010 р. зарахований до аспірантури в Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю 01.02.04 «Механіка деформованого твердого тіла. У 2013 році успішно захистив кандидатську дисертацію за темою «Розрахунок складених пластин з міжфазними розімкненими ребрами жорсткості за дії згинальних навантажень» (науковий керівник проф. Сяський А. О.). Після захисту дисертації працює на посаді старшого викладача кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенської філії Університету «Україна».

Основні дисципліни викладання: програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, чисельні методи та математичне програмування, алгоритми і структури даних.

Коло наукових інтересів: Мультипроцесорне програмування, об’єктно-орієнтоване програмування. Керує курсовими та науковими роботами студентів.

Письмак Ольга Степанівна – викладач кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій.У 2005 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію вчителя історії, практичного психолога у закладах освіти.З 2009 року працює викладачем кафедри гуманітарних дисциплін. З 2017 року працює викладачем об’єднаної кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій. Основні дисципліни викладання: інвалідність і суспільство; психологія; іміджелогія; діловий етикет; психологія і педагогіка; етика, естетика.

Коло наукових інтересів: Інклюзивне навчання у вищій школі України: сучасний стан та перспективи.


Соломко Михайло Тимофійович
 – кандидат технічних наук, доцент кафедри. У 1983 р. закінчив навчання у Київському політехнічному інституті, де здобув спеціальність «напівпровідники і діелектрики» й отримав диплом інженера та спеціалізацію інженера електронної техніки. У 2000 році успішно захистив кандидатську дисертацію у Львівському політехнічному інституті «Львівська політехніка» на тему «Синтез комбінаторних конфігурацій на рівні блок-схем за допомогою числових присвоєно науковий ступінь кандидат технічних наук, отримав диплом кандидата технічних наук за спеціальністю «математичне моделювання та обчислювальні методи». З 2008 року працював старшим викладачем кафедри комп’ютерних систем та мереж в Дубенській філії Університету «Україна». Очолював кафедру комп’ютерних систем і мереж з 2013 по 2017 роки, а зараз працює доцентом кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенській філії Університету «Україна». Для студентів за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та «Комп’ютерна інженерія» викладає такі дисципліни: комп’ютерна логіка та схемотехніка, інтегровані пакети прикладних програм, інформаційні технології в галузі.

Основні наукові напрямки: електронні схеми арифметичного обчислення, моделі комунікації та обороту знань, програмування дидактики. Автор понад 50 друкованих праць, з яких: 1 – публікація у періодичних виданнях, які влюченні до науко метричних баз РИНЦ, 34 опубліковані у фахових виданнях з автоматизації вимірів, комп’ютерних наук та у виданнях, що індексуються у міжнародних науковометричних базах. Отримав свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (№ 24813 від 23.06.2008). Також керує науковими розвідками студентів, курсовими та дипломними роботами.

Цикалюк Юрій Олексійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри.У 1996 році закінчив Львівський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю 7.091901 «Механізація сільського господарства» та отримав кваліфікацію спеціаліста інженера-механіка.Проте жага до нових знань, дух наукового пошуку і пізнання не залишав молодого спеціаліста, тому вже будучи випускником вишу він вирішив стати на тернисту доріжку молодого науковця. Так з 1998 року Ю.О.Цикалюк розпочинає працювати над темою кандидатської дисертації «Вдосконалення підбирачів стебел льону», яку успішно захистив у 2001 році.З 2006 року працював старшим викладачем кафедри природничо-наукових та загально технічних дисциплін в Дубенській філії Університету «Україна». Зарахований на посаду доцента кафедри комп’ютерних систем і мереж з 2014 року.