Європейський день мов

26 вересня ми відсвяткували Європейський день мов.

Він відзначається з 2001 року з метою підтримки розвитку мов та їхнього розмаїття. Стандартом для сучасного європейця вважається володіння, як мінімум, двома іноземними мовами. Тому Європейський день мов закликає до викладання та вивчення іноземних мов, оскільки це шлях до взаєморозуміння між народами та державами.

Вчені досі не можуть точно відповісти на запитання, чому вивчення іноземних мов одним людям дається дуже легко, а інші – безрезультатно намагаються осягнути хоча б рідну мову. Багато хто вважає, що для цього повинна бути генетична схильність і навіть талант.

Мода на володіння іноземними мовами не проходить ніколи. Ще в 18 столітті вважалося дуже модним використовувати в мові іноземні слова. Серед європейських мов найбільш поширеними сьогодні є португальська, іспанська, французька та англійська. Однак Європейський день мов повноправно можуть святкувати носії будь-якої мови європейської держави: польської, французької, іспанської, німецької тощо.

МОВНИЙ СВІТ У КНИЖКОВОМУ РІЗНОМАЇТТІ

Латинська мова — це одна з мертвих мов, яка постійно використовується. Статус мертвої мови зумовлений тим, що люди, для яких вона є рідною, не народжуються вже принаймні півтори тисячі років. Утративши значення мови міжнародного спілкування, латина до сьогодні залишається джерелом творення міжнародних номенклатур, наукової лексики.

У наш час вона вважається офіційною мовою держави Ватикан, а також, Католицької Церкви. Зберігає свою значимість в науковій термінології багатьох галузей знань, насамперед у біології, юриспруденції та медицині.

Знання латинської мови потрібне спеціалістам різних галузей науки, оскільки соціально-політичні, філологічні, математичні, технічні, медичні, юридичні та інші наукові терміни походять переважно з латини.

Світлична Є.І. Латинська мова: підручник / Є.І.Світлична, І.О.Толок. – Харків : Майдан, 1998. – 368 с.

У підручнику наведено відомості з фармацевтичної термінології, номенклатури лікарських засобів, хімічних, ботанічних, фармакогностичних номенклатур, номенклатури лікарських форм. Розділи граматики латинської мови розглянуто в обсязі, достатньому для грамотного використання спеціальної термінології на практиці.
Підручник містить алфавітний список ботанічних назв лікарських рослин, зразки екзаменаційних білетів, латинсько-український та українсько-латинський словники.
Для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та факультетів.

 

 

Махлін П.Я. Латинська мова: навч. посіб. для дистанційного навчання / П.Я. Махлін, О.В. Данченко; За наук. ред. Ю.Л. Мосенкіса. – К. : Університет «Україна», 2006. – 216 с.

Навчальний посібник для дистанційної форми навчання розрахований на студентів юридичних спеціальностей кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр». Він містить повний систематизований виклад морфології та вибірковий синтаксичний матеріал, зумовлений своєрідністю обраного тексту (перша промова Ціцерона проти Катіліни).
Необхідними додатками до посібника є латинсько-український словник до тексту промови Ціцерона, юридичні сентенції та довідник із латинської граматики у вигляді таблиць і схем. Посібник дає можливість глибокого вивчення латинської мови і рекомендується студентам інших форм навчання та спеціальностей

 

Англійська – проста, але дуже складна мова. Вона складається з одних іноземних слів, які до того ж неправильно вимовляються.

(Курт Тухольський)

 

 

Англійська мова — мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім’ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.

День англійської мови відзначається щорічно 23 квітня.

The Oxford Russian Dictionary edited by Paul Falla revised and updated throughout by Colin Howlett. – Oxford-Moscow, 1999. – 738 с.

 

 

 

 

БізнесСловник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити. Англо-укр. Понад 12500 термінів / Уклад. : С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко. – К. : Школа, 2002. – 720 с.

Словник містить термінологію з фінансової, банківської та інвестиційно-кредитної тематики, а також із суміжних галузей, таких як право, зовнішня торгівля, митна практика, страхова справа, ціноутворення, охорона довкілля, інформатика, електрозв’язок і діяльність міжнародних фінансових організацій.
Словник призначений для перекладачів, працівників банків і фінансових підрозділів підприємств, фахівців, викладачів і студентів фінансових, зовнішньоекономічних та економічних вищих і середніх навчальних закладів, а також для підприємців, ділових людей та співробітників інофірм, так само, як і для широкого кола осіб, які цікавляться зазначеною тематикою.

 

Мартиненко А.О. Англійська граматика в таблицях: навч. посіб. / А.О.Мартиненко. – вид. 2-е, без змін. – К. : КНЕУ, 2006. –168 с.

Посібник присвячений пасивній граматиці англійської мови. В основі посібника лежить ознакова граматика, яка подана у 83 таблицях та системі вправ.
Для студентів, аспірантів, учнів старших класів і осіб, які бажають систематизувати свої знання з граматики англійської мови або скласти міжнародні іспити формату ТОЕFL.

 

 

 

Чуркіна О.В. Англійська мова: навч. посіб. для студ. екон. і юрид. ф-тів: у 2 ч. Ч. І. / О. В. Чуркіна; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. –– К. : КНЕУ, 2006. – 396 с.

Пропонований посібник охоплює широкий спектр тем країнознавчого, загальноекономічного та загальноюридичного характеру. Він призначений для тих, хто вже має базові знання з англійської мови в межах програми загальноосвітньої школи.
Мета посібника – розвиток навичок читання, перекладу та аналізу оригінальних текстів, уміння вести бесіду, брати участь у дискусіях англійською мовою.
Посібник складено згідно з вимогами навчальної програми з іноземної мови за професійним спрямуванням та розраховано на студентів І курсу економічних і юридичних вузів і факультетів різних форм навчання, зокрема заочної та вечірньої.

 

Ділова англійська мова для юристів: навч. посіб. / Л.В.Боровецька, Л.Т. Жукова, Н.М. Сініцина та ін. – К. : КНЕУ, 2006. – 276 с.

Пропонований посібник складено відповідно до навчальної програми з іноземної мови фахового спрямування і з урахуванням сучасних методів навчання. Посібник містить велику кількість творчих і комунікативних завдань.
Мета посібника – допомогти студентам опанувати базову юридичну та ділову лексику, навчити їх основ перекладу фахової літератури й удосконалити комунікативні навички та вміння.
Посібник можна використовувати як для аудиторної, так і для самостійної роботи студентів. Для студентів І-ІІІ курсів юридичних ВНЗ та факультетів з поглибленим вивченням іноземної мови.

 

 

Скребкова-Пабат М.А. Ділова англійська мова: навч. посіб. / М.А.Скребкова-Пабат. – Львів: «Новий світ – 2000», 2009. – 392 с.

Мета посібника – розвиток мовних навичок практичного застосування сучасної ділової англійської мови. Навчальний курс складається з теоретичного курсу – лекцій, практичних занять, завдань до самостійної та індивідуально-досвідної роботи.
Посібник складено згідно з вимогами навчальної програми з іноземної мови для мовних навчальних закладів. Кожний із розділів посібника відображає окремий аспект ділової англійської, надає тлумачення економічних термінів, пропонує лексичні вправи, англо-український словник ділової лексики (біля 1520 слів та словосполучень), англо-український словник синонімів, словник американських та англійських слів, список скорочень різної тематики, зразки практичного використання лексичного матеріалу в ситуаціях реального мовлення письмового та усного.

 

Міштал Маріуш TestsinEnglish: Thematicvocabulary: Intermediateandadvancedlevel=Тематичні тести з англійської мови: Середній та вищий рівень: (Посібник) / М.Маріуш. – К. : Знання, 2011. – 352 с.

Посібник містить тести трьох типів. Першу групу складають тести, які дозволяють визначити рівень володіння лексикою, яка є найбільш вживаною у середовищі носіїв англійської мови у Великобританії і США. До другої групи входить менш вживана лексика, що може зацікавити тих, для кого накопичення словникового запасу є своєрідним хобі. Тести третьої групи містять термінологічну лексику різних сфер діяльності та галузей знань.

 

 

 

Нападати на мову народу – це означає нападати на його серце.
(Генріх Лаубе)

 

 

 

Німецька мова, поряд з англійською, іспанською, італійською та французькою, є однією з найвідоміших та найпопулярніших європейських мов у наш час, якою написана друга за величиною після англійської кількість наукових праць, художніх творів та публіцистичних текстів.Німецька мованалежить до германської групи мов індоєвропейської сім’ї мов, державна мова в Федеративній Республіці Німеччині, Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейні, Люксембурзі та Бельгії.

У другій половині XIX ст. – на початку XX ст. німецька мова була чи не найпопулярнішою мовою вчених.

День німецької мови відзначається щорічно 1 жовтня.

MarktplatzDeutscheSpracheinderWirtschaft. – Milano (Italy): 1998. – 290 с.

 

 

 

 

 

Гавриш О.О. Фахова німецька мова. Економіка підприємства: навч. посіб. / О.О.Гавриш – К.: КНЕУ, 2006. – 284 с.

Навчальний посібник присвячений вивченню найважливіших тем у галузі економіки підприємства, таких як «Структура підприємства», «Виробництво», «Основи маркетингу», «Збут», «Бухгалтерський облік», «Менеджмент» та ін. Кожен з 12 розділів містить оригінальні тексти німецькою мовою, з поясненням основних слів, словосполучень і термінів українською, лексико-граматичні вправи, які служать для закріплення активного словникового запасу, тренування найпоширеніших словотвірних моделей та засвоєння граматичного матеріалу. Важливою складовою опрацювання кожної теми є також завдання на перевірку розуміння змісту тексту та комунікативні завдання, які скеровані на розвиток усного та письмового мовлення.
Для студентів і аспірантів економічних спеціальностей, а також тих, хто самостійно вивчає фахову економічну лексику або використовує її у своїй професійній діяльності.

Максимчук В.С. Практикум з перекладу. Німецька мова: навч. посіб. для дистанційного навч. / В.С. Максимчук, КГ. Смірнова. – К.: Ун-т «Україна», 2007. – 351 с.

Посібник призначений для фахівців у галузі ділового мовлення. При його підготовці використано сучасну унікальну методику засвоєння будь-якої іноземної мови. Практикум містить оригінальні німецькі тексти та найновіші зразки документів із ділового життя сучасних німецькомовних країн. Тексти і документи, записані на аудіокасету, спочатку озвучені в темпі нормальної розмовної мови, а потім – у сповільненому темпі для повторення за диктором. До текстів і зразків документів підібрано вправи для письмового та усного виконання, спрямовані на розвиток і удосконалення навичок усного та письмового перекладу.
Видання призначене для студентів і аспірантів, менеджерів і підприємців, а також для усіх, хто самостійно вивчає німецьку мову і хоче досягти успіху в діловій сфері.

 

Чиханцова О.А. Німецька мова (за професійним спрямуванням): навч. посіб. / О.А.Чиханцова. – К.: Ун-т «Україна», 2012. – 170 с.

Навчальний посібник «Німецька мова» за професійним спрямуванням розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями: фінанси, бухгалтерський облік, облік та аудит, банківська справа. Він забезпечує формування комунікативної компетенції в усіх видах мовленнєвої діяльності, що відповідає основній меті навчання німецької мови у ВНЗ. Посібник складається з 4 модулів, кожен із яких включає тематичні тексти, лексичний та граматичний матеріал, а також тренувальні вправи на формування відповідних умінь та навичок, які дозволяють створити мовленнєву ситуацію в усних та письмових формах. Вправи, які супроводжують тексти, стимулюють засвоєння нової лексики.
Навчальний посібник рекомендований для студентів економічних факультетів денної та заочної форм навчання, а також може бути корисним особам, які самостійно вивчають німецьку мову або вдосконалюють свої знання.

Немає магії сильнішої, ніж магія слів. 

(Анатоль Франс)

 

 

 

Французька мова – офіційна мова Франції, франкомовного населення,Швейцарії, Канади (у яких є однією з офіційних). Французькою мовою користується також населення багатьох держав Африки, Карибського басейну, Французької Гвіани. Загалом французька є офіційною у 29 країнах. Вона є також однією з шести офіційних мов ООН.

День французької мови відзначається щорічно 20 березня.

Майер Н.В. Французька мова. Базовий курс: навч. посіб. для дистанційного навч. / Н.В.Майер. – К.: Ун-т «Україна», 2004. – 104 с.

Посібник призначений для дистанційного навчання спеціалістів немовних спеціальностей І курсу ВНЗ, підготовлений у відповідності до навчальної програми курсу «Французька мова для студентів немовних спеціальностей». В основу текстів покладені оригінальні матеріали з франкомовних джерел. Вони супроводжуються перед текстовим словником, перед текстовими та після текстовими вправами, що забезпечують формування у студентів комунікативних навичок. Рекомендований для студентів перших курсів ВНЗ дистанційної форми навчання, викладачів-консультантів системи дистанційного навчання.

 

 

Майер Н.В. Французька мова ділового спілкування: навч. посіб. для дистанційного навч. / Н.В.Майер. – К.: Ун-т «Україна», 2005. – 165с.

Посібник розрахований на студентів дистанційної форми навчання, підготовлений відповідно до навчальної програми з французької мови для студентів спеціальностей «Діловодство», «Правознавство», «Бухгалтерський облік», «Фінанси» Рекомендований для студентів ВНЗ дистанційної форми навчання, викладачів-консультантів системи дистанційного навчання, а також для всіх, хто бажає поглибити свої знання з французької мови.

 

 

 

Не знаючи інших мов, ніколи не зрозумієш мовчання іноземців.

(Станіслав Єжи Лєц)

 

 

 

Польська мова – одна зі слов’янських мов, офіційна мова Польщі. Найбільше поширена серед поляків. Разом із чеською, словацькою, кашубською, нижньолужицькою, верхньолужицькою та мертвою полабською мовами належить до групи західних слов’янських мов. За кількістю носіїв польська мова займає друге або третє місце серед слов’янських мов – після російської та, можливо, української. (Число носіїв української та польської мов у світі коливається приблизно в однакових межах – від 40 до 48 млн.)

Пучковський Ю. Польська мова. Практичний курс: посіб. для студ. гуманітарних курсів / Ю. Пучковський. – К.: Чумацький шлях, 2010. – 265 с.

У посібнику розглядаються основні правила польської орфоепії, орфографії та слововживання. До кожної з тем додані питання для самоконтролю та вправи. Теми основної частини містять тексти для читання, короткі сл
овнички нових слів, приклади вживання особових форм дієслів та групи найуживанішої лексики. Посібник містить десять тем лексичного мінімуму. До кожної з цих тем включено словник основної лексики з окремо взятої сфери людського життя, основний та додатковий текст на визначену тематику. До тем додані вправи на моделювання діалогів і мовних ситуацій.У посібнику подано також таблиці зі зразками відмінювання іменників, прикметників, займенників та числівників.
Посібник призначено для студентів, що розпочинають вивчення польської мови, а також для всіх бажаючих вивчати польську мову.

Слюсар О.Ф. Польська мова:підручник / О.Ф.Слюсар. – Чернівці: Букрек, 2010. – 304 с.

Посібник складається з трьох розділів: Фонетика і Граматика; Розмовні теми; Теми для читання. Тематику останнього розділу, крім того, зведено у підгрупи: країнознавство Польщі, країнознавство України, українсько-польські стосунки, європейська інтеграція.
Розрахований на студентів і викладачів вузів, навчальних закладів іншого типу, практичних працівників, а також усіх тих, хто хоче вивчати польську мову, цікавиться історією, сучасним станом та майбутнім українсько-польських відносин.

 

 

 

Мова та слова — гілка та листя серця й свідчать вони про те, сухе чи зелене воно.

(Антоніо Перес)

 

 

 

Іспанська – мова, що генетично належить до іберо-романської (західної) підгрупи романської групи індоєвропейської мовної сім’ї. Виникла в Кастилії (центральна Іспанія). Приблизно 407 мільйонів осіб розмовляють іспанською як першою мовою (за цим показником вона є найпоширенішою після китайської). Крім того, 60 млн. осіб використовують іспанську як другу мову, а також 20 млн. знають її як іноземну.

Іспанська є однією з шести офіційних мов ООН, а також є офіційною мовою Європейського Союзу.

День іспанської мови відзначається щорічно 12 жовтня.

Серебрянська А. О.Іспанська мова для початківців:підручник / А.ОСеребрянська, Т. М Серебрянська. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 544 с.

Даний підручник призначений для україномовних студентів філологічних вузів, які починають вивчати іспанську мову з нуля, і відповідає програмі першого року навчання іспанській мові для мовних спеціальностей. Він може бути використаний в університетах, на курсах іноземних мов, а також може бути корисним для тих, хто хоче розширити свої знання з іспанської мови.
Мета посібника – виробити у студентів навички вільного спілкування, сприйняття неспеціалізованого мовлення на слух і читання текстів різної складності.

 

 

 

Верба Г.Г.Підручник з перекладознавства: іспанська мова / Г.Г.Верба, З. О.Гетьман. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 304 с.

Навчальний посібник складається з чотирьох окремих розділів, які включають загальні принципи перекладознавства, короткий нарис з історії перекладознавства з огляду на перекладознавчі традиції України та Іспанії, теоретичні узагальнення щодо наявних методик і техніки перекладу лексичних одиниць та граматичних конструкцій. Теоретичні положення як загальної теорії перекладу, так і часткової проілюстровано як іспанською, так і українською мовами.
«Підручник з перекладознавства: іспанська мова» адресовано студентам перекладацьких і філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. Книга також може бути корисною для тих перекладачів-практиків, які працюють з іспанськими текстами.

 

Автор: Даниленко М.П.,

викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності, аспірант