Науково-дослідна діяльність

Відділ наукової роботи

Загальну організацію та координацію науково-дослідної роботи в Дубенській філії Університету «Україна» покладено на відділ наукової роботи.

Відділ здійснює роботу відповідно до Положення про відділ наукової роботи. У положенні визначаються вимоги та засади, правові й організаційні основи проведення наукової та науково-організаційної діяльності в Дубенській філії Університету “Україна” відповідно до Законів України “Про наукову і науково-дослідну діяльність”, “Про вищу освіту” та інших чинних нормативно-правових актів України.

Основною метою роботи відділу є здобуття професорсько-викладацьким складом та студентами університету нових знань, які є базою для навчальної діяльності; розв’язання комплексних задач у сфері наукового, економічного та інноваційного розвитку.

Основними завданнями відділу наукової роботи Дубенської філії є:
  • розвиток фундаментальних досліджень у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки, суспільного розвитку та розбудови економіки країни;
  • виконання прикладних досліджень і розробок з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу;
  • підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;
  • підтримка наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів;
  • забезпечення підготовки в Дубенській філії кваліфікованих фахівців, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу;
  • розвиток нових, прогресивних форм науково-інноваційного співробітництва із закордонними і вітчизняними вищими навчальними закладами з метою спільного вирішення найважливіших наукових завдань і розширення використання наукових розробок Дубенської філії;
  • організація інформаційної та видавничої діяльності.

Наукова діяльність включає: фундаментальні та прикладні наукові дослідження і розробки в галузі природничих, гуманітарних, суспільних наук, формами якої є науково-дослідні роботи (НДР); організацію та проведення конференцій, круглих столів, дебатів та участь у них, а також інші роботи, що пов’язані з доведенням наукових і науково-інноваційних знань до стадії їх практичного використання.

На відділ наукової роботи університету покладено реалізацію наступних завдань: координація досліджень; підготовка наукових конференцій на базі університету; організація науково-дослідної роботи; інформування вчених про плани науково-дослідних робіт і наукових заходів в інших вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах України та за кордоном, організація планування НДР в університеті та відпрацювання відповідних звітів за основними видами наукової роботи.

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою частиною наукової діяльності Дубенської філії. Організаційною формою наукової роботи студентів є Студентське наукове товариство(СНТ). Основними видами роботи СНТ є: участь у проведенні власних науково-практичних конференцій, круглих столів, участь студентів у конкурсах і олімпіадах, які проводяться МОН України, Управлінням освіти і науки в Рівненській області, участь у конференціях та наукових заходах інших ВНЗ.

Перспективний план фундаментальних та прикладних наукових досліджень викладачів і студентів університету на 2018-2020 рр.

п/п

Тематика виконаних НДР, галузь науки Навчально-виховний підрозділ П.І.Б.

керівника та виконавців НДР, науковий ступінь, вчене звання

Термін виконання Заходи впровадження результатів НДР у навчальний процес

Очікувані результати

(впровадження, публікації, дисертації, анотований звіт, ліцензії, патенти, документи на авторське право)

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1 Лінгвосинергетика ідіостилю драматичних творів Лесі Українки (на матеріалі «Лісової пісні»)  Дубенська філія УУ,

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

Керівник – д.ф.н., професор Мірченко  М.В.

Виконавці –

Письмак О.С., Остапюк Н.С.,

Бондарчук Н.О..

2018-2020 рр. Результати досліджень плануються бути використані при викладанні суспільних дисциплін Захист дисертації,

публікація 3статей, 6 тез доповідей на конференціях різних рівнів

2 Ментальна специфіка релігійних поглядів Тараса Шевченка Дубенська філія УУ,

Національний університет «Острозька академія»

Керівник –

д.ф.н., професор

Кралюк П. М.

Виконавці –

Даниленко М.П.,

Орлова О.П.

2018-2020 рр. Результати досліджень плануються бути використані при викладанні суспільних дисциплін Захист дисертації,

публікація 3статей, 6 тез доповідей на конференціях різних рівнів

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

3 Створення автоматизованої системи управління товарними запасами для web-комерції з використанням JavaScript, XML та Flash-технологій Дубенська філія, Університет

«Україна»

Виконавець –аспірант Університету

«Україна»

Іващенко Т. В.

(науковий керівник – к.т.н., доцент

Соломко М. Т.)

2018-2020 рр. Результати досліджень плануються бути використані при викладанні дисциплін кафедри інформаційних і комп’ютерних технологій Захист дисертації,

публікація 3статей, 6 тез доповідей на конференціях різних рівнів

E-mail: nauk_viddil@ukr.net