Оцінювання за кредитно-модульною системою

Шкала оцінювання знань: національна та EСТS

  • A – 90-100 балів – відмінно, зараховано;
  • B – 82-89 балів – добре, зараховано;
  • C – 75-81 балів – добре, зараховано;
  • D – 64-74 балів – задовільно, зараховано;
  • E – 60-63 балів – задовільно, зараховано;
  • F – 35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання, незараховано;
  • FX – 0-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни, незараховано.

Система оцінювання EСТS в Університеті “Україна”