Навчально-методична робота

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ (НМВ) є структурним підрозділом Дубенської філії, який здійснює організаційне та методичне забезпечення навчання, розробляє та впроваджує нові технології навчання, надає допомогу викладацькому складу у вивченні прогресивних методів навчання та в подальшому оволодінні педагогічною майстерністю.

Навчально-методичний відділ складається з таких підрозділів:

 • кафедри загальноекономічних дисциплін, фінансів і кредиту, обліку і аудиту, документознавства та інформаційної діяльності, гуманітарних дисциплін, комп’ютерних систем і мереж, природничо-наукових та загальнотехнічних дисциплін;
 • циклова комісія правознавства;
 • відділ заочного навчання;
 • відділ ліцензування та акредитації
 • відділ наукової роботи;
 • відділ інформаційних та телекомунікаційних технологій;
 • бібліотека.

Організацію роботи НМВ забезпечують методист з навчально-методичної роботи, методист з виховної роботи, методист заочного відділення, фахівець з ліцензування та акредитації, методист з наукової роботи, начальник відділу інформаційних та телекомунікаційних технологій, бібліотекар.

Навчально-методичний відділ здійснює свою діяльність на підставі Положення про НМВ, керується наказами, розпорядженнями та вказівками Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями директора, заступника директора, начальника НМВ, рішеннями Вченої ради університету.

НМВ самостійно чи спільно з іншими підрозділами готує матеріали для обговорення на нарадах, Вченій та Методичній радах університету, а також для проектів наказів, інформації та звітів.

Основними цілями НМВ є:

навчально-організаційна діяльність, яка спрямована на методичне й організаційне забезпечення та координацію науково-педагогічної діяльності університету щодо навчального процесу з підготовки спеціалістів із вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» із двосеместровою структурою навчального року;

розробка та вдосконалення навчального процесу, ефективності його планування, а також планування студентського й викладацького часу, удосконалення навчальних планів із різних спеціальностей та впровадження цих досліджень у навчальний процес університету;

систематичне поновлення та впровадження у навчальний процес нових технологій навчання (дистанційне, тестове, модульне та інші);

удосконалення організації навчального процесу за модульно-рейтинговою системою, навчання студентів за індивідуальними планами, удосконалення комп’ютеризації, а також вхідного контролю знань студентів, який сприяє наскрізному процесу навчання, удосконалення якості викладання дисциплін, забезпечення своєчасного планування, розробки та видання навчально-методичної літератури, удосконалення якості педагогічної майстерності.

Завдання, які стоять перед НМВ – це:

 1.   Організація та контроль розробки навчальних і робочих навчальних програм, удосконалення планування навчального процесу, вивчення, узагальнення та популяризація передового досвіду навчально-методичної роботи на кафедрах і сприяння його впровадженню.
 2. Надання консультативної допомоги кафедрам та викладачам з питань впровадження в навчальний процес нових технологій навчання, планування та організації методичної роботи.
 3. Вивчення та аналіз забезпеченості дисциплін навчальною та методичною літературою.
 4. Планування видавництва навчальної та методичної літератури, планування та організація науково-методичних та науково-практичних конференцій, організація та проведення конкурсів педагогічної майстерності, організація участі викладачів у науково-методичних та науково-практичних конференціях різних рівнів.
 5. Здійснення систематичного аналізу виконання наказів директора, рішень Вченої та Методичної рад з питань методичної роботи, а також виконання кафедрами планів навчально-методичної та організаційно-методичної роботи.
 6. Систематизація навчально-методичної літератури та документації, їх друкування і популяризація серед професорсько-викладацького складу.

НМВ вивчає стан і досвід методичної роботи кафедр, використовуючи при цьому потрібну документацію, користується відомчими та університетськими нормативними документами з навчально-методичної роботи, перевіряє за планами (наказами, вказівками, рішеннями Вченої та Методичної рад Дубенської філії) виконання кафедрами планів навчально-методичної та організаційно-методичної роботи; облаштовує стенди та організовує виставки матеріалів методичних конференцій, нових надходжень навчальної та методичної літератури, систематично поновлює їх; залучає викладачів та співробітників кафедр до участі в підготовці і проведенні навчально-методичних заходів; представляє університет на конференціях, семінарах та інших заходах з питань методичної роботи у вищих навчальних закладах.