Кафедра права

Реалі­зація заходів спрямованих на утвердження су­веренітету України і формування правової дер­жави, вимагає піднесення значення діяльності юристів у житті нашого суспільства, адже саме юристи мають відігравати провідну роль у справі реформування правової системи держа­ви, бути запорукою стабільності і порядку у суспільному житті, вести наполегливу боротьбу за права людини, сприяти повсякденному забез­печенню її законних інтересів, підвищенню пра­вової свідомості і правової культури громадян.

Кафедра права є одним із структурних підрозділів Дубенської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини Університету «Україна», що проводить навчальну, навчально-методичну, наукову та навчально-виховну роботу з підготовки фахівців за спеціальністю/напрямом підготовки «Право».

Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує організацію навчально-виховного процесу з урахуванням сучасних досягнень науки, педагогіки, юридичної практики, наступності рівнів освіти, науково-обгрунтованих навчальних програм, індивідуалізації навчання і виховання, впровадження сучасних інформаційних технологій навчання, що в свою чергу призводить до професійного зростання науково-педагогічних кадрів. Більшість викладачів кафедри мають досвід практичної роботи, що позитивно відображається на якості навчального процесу. Всі співробітники кафедри постійно підвищують кваліфікацію, проходять перепідготовку в провідних юридичних вузах України.

На кафедрі працює 8 науково-педагогічних працівників, із них:      4 кандидати юридичних наук , 2 доктори юридичних наук, 2 старші викладачі.

Навчальна діяльність

Кафедрою права здійснюється підготовка випускників за освітнім  рівнем «бакалавр»

Напрями підготовки та спеціальності:

Підготовка за освітнім рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямом підготовки:

081 – «Право» (денна, заочна форма навчання)

081 – «Митне право» (денна, заочна форма навчання)

Навчально-методична діяльність

Навчальні плани, програми та інші методичні матеріали повністю узгоджено з керівними документами й навчально-методичним забезпеченням Міністерства освіти і науки України.

Кафедра має повне методичне забезпечення з усіх дисциплін, що викладаються.

Змістовним напрямком діяльності кафедри є проведення науково-методичних та науково-практичних кафедральних семінарів. Науково-методичні семінари забезпечують належний зміст навчальних дисциплін, їх науковість, контролюють відповідність навчальних робочих програм діючому законодавству.

На кафедрі активно проводиться навчально-методична робота, яка проходить у кількох напрямах. Перший із них – розробка та затвердження навчальних програм курсів, а саме на кафедрі підготовлені, обговорені та затверджені навчальні програми з усіх дисциплін. Другий напрямок – методичне забезпечення викладання курсів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Викладачами кафедри розроблені методичні рекомендації до проведення семінарських занять, до організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання, завдання до проведення аудиторного тестування з дисциплін, які закріплені за кафедрою.

Навчально-виховна діяльність

Важливим завданням кафедри є правове виховання молоді. Виховна робота проводиться під час аудиторних занять шляхом роз`яснення студентам змісту чинного законодавства, організації самостійної роботи студентів під контролем викладача, шляхом альтернативного вирішення юридичних спорів, під час проведення індивідуальної роботи із студентами шляхом напрацювання навичок, які використовують юристи.

Структурні підрозділи

При Дубенській філії створено СННП «Юридична клініка». Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 03.08.2006 року №592 юридична клініка є структурним підрозділом вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації, що здійснює підготовку фахівців за напрямом «Право», і створюється як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів. Юридична клініка Дубенської філії заснована в 2008 році, як база для практичного навчання та проведення практики студентів. Працює у трьох напрямках: надання безкоштовних консультацій, практичне право та наукова діяльність.

Мета створення юридичної клініки – забезпечення практичної підготовки студентів-правників до професійної діяльності, усвідомлення ними місії юридичної професії та забезпечення більш широкого доступу представників соціально вразливих груп населення до правової допомоги.

Студенти-консультанти в межах діяльності Юридичної клініки займаються правоосвітньою та правовиховною діяльністю. З метою реалізації покладених на них завдань студенти-консультанти регулярно проводять виїзні лекції на правову тематику для школярів, студентів, соціально-незахищених верств населення.

Також при кафедрі створена Постійна комісія з правового забезпечення діяльності Дубенської філії у сфері праці, освіти, охорони здоров»я та соціального забезпечення. Метою діяльності постійної комісії є: організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Дубенською філією, їх керівником та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також інших правових питань, пов’язаних з освітою, охороною здоров’я, соціальним забезпеченням.

Вчитися корисно та цікаво, то ж давайте робити це разом! У Вас є унікальна можливість стати учасником нашого студентського життя, співучасником навчально-виховного процесу в стінах нашого навчального закладу, членом великої родини, ім’я якої – кафедра Права Дубенської філії УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»