Кафедра обліку і фінансів

Кафедра обліку і фінансів створена у 2017 році шляхом об’єднання кафедр обліку і аудиту та фінансів і кредиту. Метою створення випускової кафедри є забезпечення викладання фахових дисциплін галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та економічних дисциплін інших спеціальностей філії.

Підготовка фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» №1556-8 та згідно Постанови КМУ від 29.04.2015 р., № 266 «Про затвердження переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», галузь знань 07 – управління та адміністрування, код спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 – «Облік і оподаткування».

Очолює кафедру кандидат економічних наук
Васюк Інна Володимирівна.

Для викладання окремих навчальних курсів залучаються провідні спеціалісти-практики. Поєднання висококваліфікованого викладацького колективу з досвідченими практиками має свої переваги, які позначаються не тільки на рівні підготовки, фаховому формуванні спеціалістів, але й на їх особистих якостях, на їхньому світогляді, рівні розуміння життєвих ситуацій та вихованості.

Видання кафедри

Мальчик М.В. Фінансовийаналіз:кредитно-модульний курс : навч.-метод. посіб. / М.В.Мальчик, С.Т.Бойко;Міжнар. екон.-гуманіт.ун-т ім. акад. С.Демянчука. – Рівне, 2010. – 236с.

Анотація:

Мета навчально-методичного посібника – сформувати у студентів комплекснийпідхід до оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання. В основунавчального посібника покладено описовий характер основних методів і способівфінансового аналізу в умовах інфляції, наведені приклади традиційних і новихфінансових інструментів оцінки кінцевих фінансових результатів прибутковості тарентабельності, методи прогнозування можливого банкрутства. Такий викладматеріалу дає широкі можливості для посилення аналітичного мислення студентівта спеціалістів-фахівців. Навчально-методичний посібник призначений длястудентів економічних вузів, викладачів, економістів і фінансових менеджерів.Матеріали книги можуть бути використані для підготовки до здачі екзаменів наздобуття кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

 

Мальчик М.В. Фінансовастатистика: навч. посіб. / М.В.Мальчик, С.І.Галашко, А.І.Пелех. – К.: Центручбової літератури, 2011. – 184 с.

Анотація:

У навчальному посібнику викладені матеріали, які дозволяють оволодіти яктеоретичними знаннями курсу «Фінансова статистика», так і практичним уміннямзастосовувати методики обробки інформації та порівняльного аналізу економічнихявищ у галузі фінансів; сформувати критичне мислення та об’єктивне розуміннярезультатів діяльності в умовах адаптації України до ринкових умовгосподарювання. Лекції побудовано відповідно до програми курсу. Для більшефективного засвоєння матеріалу посібник містить структурно-логічні схеми,завдання для самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи. Виданнярозраховане на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів,аспірантів, викладачів, широкого кола фахівців фінансової сфери.

 

Кутузов М.Р. Аудит : навч. посіб. : у 2 ч. /М.Р.Кутузов; Східноєвроп. нац. ун-т ім Лесі Українки, Ін-т економіки таменеджменту. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. Ч. 1. – 2013. – 395 с. Ч. 2. – 2013. -323 с.

Анотація:

У навчальному організації аудиту фінансово-господарської діяльності підприємстврізних форм власності. Теоретичний посібнику розкрито теоретичні та методичнізасади аудиторської діяльності на основі національних і міжнародних стандартіваудиту. Розглянуто питання матеріал доповнено тестами, ситуаційними завданнямита контрольними запитаннями, які сприятимуть засвоєнню й поглибленню знань.

 

 

Васюк І.В. Компетентісно орієнтована економічна освіта: завдання для інклюзивного навчання: навчально-методичний посібник /І.В.Васюк, М.В.Мальчик, А.Я.Вознюк . – К.: «Університет «Україна», 2015. – 320 с.

Анотація:

Підготовлений навчально-методичний посібник є частиною комплексу навчальних посібників галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». Нормативні дисципліни професійної підготовки студентів виокремлені окремими 18 розділами (кейсами). Кожен розділ (кейс) вміщує набір декількох структурних елементів для самостійного отримання економічних компетентостей. В кінці навчально-методичного посібника містяться ключі-відповіді на завдання кодного виду по кожному з 18-ти кейсів, рубрика «Це цікаво знати…», з якої студент може почерпнути цікаву і корисну економічну інформацію.

 

 

Дисципліни кафедри забезпеченні навчально-методичними комплексами. Крім того, викладачами кафедри розроблені:

Бухгалтерський облік – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи», «Методичні рекомендації до виконання курсових робіт».

Фінансовий облік І, ІІ – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи», «Методичні рекомендації до виконання курсових робіт».

Аудит – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання».

Організація і методика аудиту – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Податковий облік – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Контроль і ревізія – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Внутрішньогосподарський контроль – «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання».

Ціноутворення – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання»,.

Організація обліку – «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Облік в банку – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Облік зовнішньоекономічної діяльності – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Управлінський облік – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи», «Методичні рекомендації до виконання курсових робіт».

Облік у зарубіжних країнах – «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Облік в торгівлі – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Фінансовий аналіз – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи», «Методичні рекомендації до виконання курсових робіт».

Місцеві фінанси – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Фінансовий менеджмент – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів».

Фінанси – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Фінанси підприємств – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Гроші та кредит – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Бюджетна система – «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання».

Податкова система – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання»,.

Ринок фінансових послуг – «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Податковий менеджмент – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Бюджетний менеджмент – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Фінансова санація і банкрутство підприємств – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Фінанси зарубіжних корпорацій – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Банківські операції – «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Інвестування – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Інвестиційне кредитування – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Кафедра є випусковою для галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

Економіст-фінансист підготовлений для виконання різноманітних організаційно-управлінських функцій в усіх галузях економічної діяльності.

Опанування спеціальністю передбачає засвоєння 58 навчальних дисциплін.

Фахівці з фінансів можуть призначатися на роботу

• в фінансових управліннях,

• в державних податкових адміністраціях,

• в контрольно-ревізійній службі,

• у відділах місцевих державних адміністрацій,

• у бюджетних установах і організаціях,

• на підприємствах і в організаціях різних форм власності,

• в страхових компаніях,

• у банківських структурах.

Фахівці з фінансів можуть працювати на посадах бухгалтера, бухгалтера – ревізора, касира, дилера, інспектора митної служби, брокера із заставних та фінансових операцій, страхового агента, державного податкового інспектора.

Метою професійної діяльності фінансиста є ефективне використання грошей, інших фінансово-кредитних інструментів у процесі розподілу і споживання, а також застосування методів аналізу та оцінки грошової і фінансово-кредитної політики в умовах ринкової економіки.

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Бухгалтерія – мистецтво, професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у його взаємозв’язках і гармонії.

Опанування спеціальністю передбачає засвоєння 58 навчальних дисциплін.

Фахівець зі спеціальності «Облік і оподаткування» може обіймати такі посади:

• конторського службовця (бухгалтерія),

• обліковця (реєстрація бухгалтерських даних),

• бухгалтера,

• касира у банку, інкасатора,

• касира-експерта,

• інспектора з основної діяльності,

• інспектора-ревізора,

• контролера-оператора,

• брокера із заставних і фінансових операцій,

• інспектора інвентаризації,

• представника з реклами,

• брокера і дилера з цінних паперів.

Облік і оподаткування здебільшого називають мовою бізнесу. І це справді так. Адже він широко використовується у діловому світі для опису ділових стосунків між різними підприємствами.

Головне завдання бухгалтерів – інтеграція поглядів і напрямків, створення загальної теорії бухгалтерського обліку.

У 2011 р. викладачами кафедри спільно із студентами економічних спеціальностей започатковано формування «Експозиції грошей країн світу», де представлені експонати монет та банкнот різних країн та часів. Колекція постійно оновлюється і поповнюється.

Кафедра обліку і фінансів – активний учасник у громадсько-політичному житті України. Викладачі кафедри вважають найважливішим питанням сьогодні виховання майбутнього покоління нашої держави і докладають всіх зусиль для духовного збагачення молоді, пропагуючи цінність економіки, виховуючи економічну культуру, економічне мислення, формуючи передові погляди, активну життєву позицію.

Забезпечення студентів та викладачів економічного напряму Дубенської філії Університету «Україна» сучасною літературою, періодичними виданнями відбувається за рахунок поповнення бібліотечного фонду, розробки та видання конспектів лекцій, навчальних посібників, іншої методичної літератури, підписки фахових періодичних видань.

Фонд літератури галузі знань “Управління та адміністрування” складає 12 тисяч підручників.