Кафедра обліку і фінансів

Кафедра обліку і фінансів створена у 2017 році шляхом об’єднання кафедр обліку і аудиту та фінансів і кредиту.

Метою створення випускової кафедри є забезпечення викладання фахових дисциплін галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей:

 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Підготовка фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» №1556-8 та згідно Постанови КМУ від 29.04.2015 р., № 266 «Про затвердження переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», галузь знань 07 – управління та адміністрування, код спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 – «Облік і оподаткування».

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Опанування спеціальністю передбачає засвоєння 58 навчальних дисциплін.

Фахівець зі спеціальності «Облік і оподаткування» може обіймати такі посади:

 • конторського службовця (бухгалтерія),
 • обліковця (реєстрація бухгалтерських даних),
 • бухгалтера,
 • касира у банку, інкасатора,
 • інспектора з основної діяльності,
 • інспектора-ревізора,
 • контролера-оператора,
 • брокера із заставних і фінансових операцій,
 • представника з реклами,
 • брокера і дилера з цінних паперів.

Облік і оподаткування здебільшого називають мовою бізнесу. І це справді так. Адже він широко використовується у діловому світі для опису ділових стосунків між різними підприємствами.

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Опанування спеціальністю передбачає засвоєння 58 навчальних дисциплін.

Фахівці з фінансів можуть працювати в:

 • в фінансових управліннях,
 • в фіскальних органах,
 • в контрольно-ревізійній службі,
 • у бюджетних установах і організаціях,
 • в страхових компаніях,
 • у відділах місцевих державних адміністрацій,
 • на підприємствах і в організаціях різних форм власності,,
 • у банківських структурах.

Метою професійної діяльності фінансиста є ефективне використання грошей, інших фінансово-кредитних інструментів у процесі розподілу і споживання, а також застосування методів аналізу та оцінки грошової і фінансово-кредитної політики в умовах ринкової економіки.

Очолює кафедру кандидат економічних наук
Васюк Інна Володимирівна.

На кафедрі працює 2 доктори економічних наук, професори, 4 кандидати економічних наук, з них 2 доценти, 3 викладачі. Для викладання окремих навчальних курсів залучаються провідні спеціалісти-практики. Поєднання висококваліфікованого викладацького колективу з досвідченими практиками має свої переваги, які позначаються не тільки на рівні підготовки, фаховому формуванні спеціалістів, але й на їх особистих якостях, на їхньому світогляді, рівні розуміння життєвих ситуацій та вихованості.

Видання кафедри

Мальчик М.В. Фінансовий аналіз:кредитно-модульний курс : навч.-метод. посіб. / М.В.Мальчик, С.Т.Бойко;Міжнар. екон.-гуманіт.ун-т ім. акад. С.Демянчука. – Рівне, 2010. – 236с.

Анотація:

Мета навчально-методичного посібника – сформувати у студентів комплексний підхід до оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання. В основу навчального посібника покладено описовий характер основних методів і способів фінансового аналізу в умовах інфляції, наведені приклади традиційних і нових фінансових інструментів оцінки кінцевих фінансових результатів прибутковості та рентабельності, методи прогнозування можливого банкрутства. Такий виклад матеріалу дає широкі можливості для посилення аналітичного мислення студентів та спеціалістів-фахівців. Навчально-методичний посібник призначений для студентів економічних вузів, викладачів, економістів і фінансових менеджерів.Матеріали книги можуть бути використані для підготовки до здачі екзаменів на здобуття кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

 

Мальчик М.В. Фінансова статистика: навч. посіб. / М.В.Мальчик, С.І.Галашко, А.І.Пелех. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 184 с.

Анотація:

У навчальному посібнику викладені матеріали, які дозволяють оволодіти яктеоретичними знаннями курсу «Фінансова статистика», так і практичним умінням застосовувати методики обробки інформації та порівняльного аналізу економічних явищ у галузі фінансів; сформувати критичне мислення та об’єктивне розуміння результатів діяльності в умовах адаптації України до ринкових умов господарювання. Лекції побудовано відповідно до програми курсу. Для більше ефективного засвоєння матеріалу посібник містить структурно-логічні схеми,завдання для самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи. Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів,аспірантів, викладачів, широкого кола фахівців фінансової сфери.

 

Кутузов М.Р. Аудит : навч. посіб. : у 2 ч. /М.Р.Кутузов; Східноєвроп. нац. ун-т ім Лесі Українки, Ін-т економіки таменеджменту. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. Ч. 1. – 2013. – 395 с. Ч. 2. – 2013. -323 с.

Анотація:

У навчальному організації аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності. Теоретичний посібнику розкрито теоретичні та методичні засади аудиторської діяльності на основі національних і міжнародних стандартів аудиту. Розглянуто питання матеріал доповнено тестами, ситуаційними завданнями та контрольними запитаннями, які сприятимуть засвоєнню й поглибленню знань.

 

 

Васюк І.В. Компетентісно орієнтована економічна освіта: завдання для інклюзивного навчання: навчально-методичний посібник /І.В.Васюк, М.В.Мальчик, А.Я.Вознюк . – К.: «Університет «Україна», 2015. – 320 с.

Анотація:

Підготовлений навчально-методичний посібник є частиною комплексу навчальних посібників галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». Нормативні дисципліни професійної підготовки студентів виокремлені окремими 18 розділами (кейсами). Кожен розділ (кейс) вміщує набір декількох структурних елементів для самостійного отримання економічних компетентостей. В кінці навчально-методичного посібника містяться ключі-відповіді на завдання кожного виду по кожному з 18-ти кейсів, рубрика «Це цікаво знати…», з якої студент може почерпнути цікаву і корисну економічну інформацію.

 

 

Дисципліни кафедри забезпеченні навчально-методичними комплексами. Крім того, викладачами кафедри розроблені:

Бухгалтерський облік – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи», «Методичні рекомендації до виконання курсових робіт».

Фінансовий облік І, ІІ – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи», «Методичні рекомендації до виконання курсових робіт».

Аудит – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання».

Організація і методика аудиту – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Податковий облік – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Контроль і ревізія – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Внутрішньогосподарський контроль – «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання».

Ціноутворення – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання»,.

Організація обліку – «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Облік в банку – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Облік зовнішньоекономічної діяльності – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Управлінський облік – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи», «Методичні рекомендації до виконання курсових робіт».

Облік у зарубіжних країнах – «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Облік в торгівлі – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Фінансовий аналіз – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи», «Методичні рекомендації до виконання курсових робіт».

Місцеві фінанси – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Фінансовий менеджмент – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів».

Фінанси – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Фінанси підприємств – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Гроші та кредит – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Бюджетна система – «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання».

Податкова система – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання»,.

Ринок фінансових послуг – «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Податковий менеджмент – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Бюджетний менеджмент – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Фінансова санація і банкрутство підприємств – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Фінанси зарубіжних корпорацій – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Банківські операції – «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Інвестування – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Інвестиційне кредитування – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

 

У 2011 р. викладачами кафедри спільно із студентами економічних спеціальностей започатковано формування «Експозиції грошей країн світу», де представлені експонати монет та банкнот різних країн та часів. Колекція постійно оновлюється і поповнюється.

Кафедра обліку і фінансів – активний учасник у громадсько-політичному житті України. Викладачі кафедри вважають найважливішим питанням сьогодні виховання майбутнього покоління нашої держави і докладають всіх зусиль для духовного збагачення молоді, пропагуючи цінність економіки, виховуючи економічну культуру, економічне мислення, формуючи передові погляди, активну життєву позицію.

Забезпечення студентів та викладачів економічного напряму Дубенської філії Університету «Україна» сучасною літературою, періодичними виданнями відбувається за рахунок поповнення бібліотечного фонду, розробки та видання конспектів лекцій, навчальних посібників, іншої методичної літератури, підписки фахових періодичних видань.

Фонд літератури галузі знань “Управління та адміністрування” складає 12 тисяч підручників.

УМОВИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ У 2022 РОЦІ

Вступ на ОР «бакалавр» на базі ПЗСО

(на основі сертифікатів ЗНО)

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

 1. українська мова і література, 2 математика,
 1. на вибір абітурієнта

 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

 1. українська мова і література, 2.математика,
 2. на вибір абітурієнта

Вступ на ОР “бакалавр” на базі “фахового молодшого бакалавра”

(неспоріднені спеціальності – на 2 курс, споріднені спеціальності – на 3 курс – на основі сертифікатів ЗНО)

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ, 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

1.українська мова і література, 2.на вибір абітурієнта

 

 

 

АНКЕТА ВСТУПНИКА ДЛЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ

https://docs.google.com/forms/d/1PZh1Y9S1MmLXyG_hwmSt8U2XfC9EYQ4EsG7jZEtnBzo

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:

+380664050483 – завідувач кафедри обліку і фінансів Васюк Інна Володимирівна