Наукові ниви педагогів

Педагог – це не професія. Педагог – це поклик душі…                                                                                                                                           Щороку, в першу неділю жовтня, ми відзначаємо професійне свято працівників освіти. У ці дні всі, хто спрямовує свої творчі сили, здібності та досвід на виховання та навчання молодого покоління, отримують щирі вітання й побажання нових звершень на педагогічній, науковій ниві.

Здавна українці ставились з великою повагою до Вчителя, який ніс світло знання та дарував зерна одвічної людської мудрості майбутнім продовжувачам традицій нашого народу.

Сьогодення диктує нові умови педагогам. Круговерть постійних трансформацій та змін сучасності, вимагає від них активних кроків на шляху досягнення власного професіоналізму, нестримної енергійності у пошуку ефективних методів навчання, невичерпного натхнення для реалізації творчих проектів і найголовніше – незламного терпіння та безкорисливої любові до своїх учнів. З почуттями одночасної гордості та радості можна стверджувати, що все це гармонійно поєднується у наших освітянах, для яких професія педагога стала не просто улюбленою справою, а життєвим покликанням.

Наукові захоплення наших педагогів:

Мальчик Мар’яна Василівна 

доктор економічних наук, професор, академік АЕНУ, член Вищої ради ВСВЕ, відмінник освіти України

Мальчик М.В. Фінансовий аналіз:кредитно-модульний курс : навч.-метод. посіб. / М.В.Мальчик, С.Т.Бойко; Міжнар. екон.-гуманіт.ун-т ім. акад. С.Демянчука. – Рівне, 2010. – 236с. 

 

Анотація:
Мета навчально-методичного посібника – сформувати у студентів комплексний підхід до оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання. В основу навчального посібника покладено описовий характер основних методів і способів фінансового аналізу в умовах інфляції, наведені приклади традиційних і нових фінансових інструментів оцінки кінцевих фінансових результатів прибутковості та рентабельності, методи прогнозування можливого банкрутства. Такий виклад матеріалу дає широкі можливості для посилення аналітичного мислення студентів та спеціалістів-фахівців. Навчально-методичний посібник призначений для студентів економічних вузів, викладачів, економістів і фінансових менеджерів. Матеріали книги можуть бути використані для підготовки до здачі екзаменів на здобуття кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Мальчик М.В. Фінансова статистика: навч. посіб. / М.В.Мальчик, С.І.Галашко, А.І.Пелех. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 184 с. 

 

Анотація:

У навчальному посібнику викладені матеріали, які дозволяють оволодіти як теоретичними знаннями курсу «Фінансова статистика», так і практичним умінням застосовувати методики обробки інформації та порівняльного аналізу економічних явищ у галузі фінансів; сформувати критичне мислення та об’єктивне розуміння результатів діяльності в умовах адаптації України до ринкових умов господарювання. Лекції побудовано відповідно до програми курсу. Для більш ефективного засвоєння матеріалу посібник містить структурно-логічні схеми, завдання для самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи. Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, широкого кола фахівців фінансової сфери.

 1. Мальчик М.В. Фірмова торгівля в маркетингово-логістичному підході до управління діяльністю підприємств кондитерської галузі / М.В. Мальчик // Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной собственности: Сборник научных трудов. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Випуск 1, Том 1. – С.76-80.
 2. Мальчик М.В. Маркетинговый поход к рефлексивному управлению потребителем товара / М.В. Мальчик // Рефлексивные процессы и управление в экономике: тезисы докл. І Междунар. науч.-практ. конф. (Партенит, 14-16 октября 2013 г.). – НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2013. – С.67-70.
 3. Мальчик М.В. Банківський маркетинг у конкурентному середовищі / М.В.Мальчик, С.І. Коваль // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія «Економіка»: зб. наук. праць. – Острог: вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2013. – Випуск 24. – С. 225–229. – Відомості доступні також з Інтернету
 4. Мальчик, М. В. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія та практика/ М.В. Мальчик, О.В. Попко, Н.А. Гонтаренко– UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, 2016.

Кутузов Михайло Радимирович

кандидат економічних наук, доцент

Кутузов М.Р. Аудит : навч. посіб. : у 2 ч. / М.Р.Кутузов; Східноєвроп. нац. ун-т ім Лесі Українки, Ін-т економіки та менеджменту. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. Ч. 1. – 2013. – 395 с. Ч. 2. – 2013. – 323 с. 

 

Анотація:

У навчальному посібнику розкрито теоретичні та методичні засади аудиторської діяльності на основі національних і міжнародних стандартів аудиту. Розглянуто питання організації аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності. Теоретичний матеріал доповнено тестами, ситуаційними завданнями та контрольними запитаннями, які сприятимуть засвоєнню й поглибленню знань.

  1. Кутузов М.Р. Бюджетна безпека як показник соціально-економічного розвитку України / М.Р. Кутузов // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання : матеріали першої регіон. міжвуз. наук.-практ. конф. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — К.;Дубно: Ун-т «Україна», 2010. – Вип.1. – С.48-50.
 1. Кутузов М.Р. Оцінка ефективності механізмів управління економічною безпекою підприємства / М.Р. Кутузов // Наукові дослідження молоді : матеріали ІV звіт. наук.-практ. конф. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — Рівне; Дубно : ТзОВ «Асоль», Ун-т «Україна», 2012. – С.22-24.

Васюк Інна Володимирівна

кандидат економічних наук

Васюк І.В. Компетентісно орієнтована економічна освіта: завдання для інклюзивного навчання: навчально-методичний посібник /І.В.Васюк, М.В.Мальчик, А.Я.Вознюк . – К.: «Університет «Україна», 2015. – 320 с. 

 

Анотація:

Підготовлений навчально-методичний посібник є частиною комплексу навчальних посібників галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». Нормативні дисципліни професійної підготовки студентів виокремлені окремими 18 розділами (кейсами). Кожен розділ (кейс) вміщує набір декількох структурних елементів для самостійного отримання економічних компетентостей. В кінці навчально-методичного посібника містяться ключі-відповіді на завдання кодного виду по кожному з 18-ти кейсів, рубрика «Це цікаво знати…», з якої студент може почерпнути цікаву і корисну економічну інформацію.

1.Формування інформаційних потоків та моделювання процесів удосконалення маркетингово-логістичних систем підприємств / І.В.Васюк //  Наукові дослідження молоді: збірник матеріалів IV Звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів – Київ-Дубно, 2012 р. – С.24-27

2..Особливості формування основного капіталу підприємств та його фінансове забезпечення / І. В. Васюк  // Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  8–9 листопада 2012р., – Дніпропетровськ : «Герда», 2012.– С.78-82

 1. Взаємозв’язок і розмежування функцій відділів маркетингу і логістики на підприємстві / І.В. Васюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання: збірник матеріалів II Регіональної міжвузівської науково-практичної конференції 28 березня 2013 р., – м. Дубно, 2013. – С.25-28

4.Роль маркетингової логістики в процесі функціонування підприємства / І. В. Васюк. //  Електронне фахове наукове видання: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – №1.- С.94-101.

5.Основні засади впровадження маркетингово-логістичних систем на підприємствах харчової промисловості / І.В.Васюк // Кримський економічний вісник, №1 (02), 2013. – с.61-65

6.Основні аспекти розвитку електронної комерції в правовому полі України / І.В.Васюк  // Конкурентоспроможність як основа розвитку економіки в сучасних умовах: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 19-20 вересня 2014 р.) – О.:ЦЕДР,2014. – с.44-47

 1. Перспективи участі України у всесвітній електронній торгівлі / І.В.Васюк // Наукові дослідження молоді: матеріали VI Звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів, м.Дубно, 27 березня 2014 р. – К.: Університет «Україна», 2014. – с.24-27

8.Васюк  І.В. Електронні гроші : еволюція і економічна сутність  / І.В.Васюк // Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: V Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Кропивницький, 2 грудня 2016 р. – Кропивницький: ПВНЗ «КІДМУ КПУ», 2016. – с.112-116.

Вознюк Алла Яківна

старший викладач

 1. Вознюк А.Я. Проблеми формування інформації про розрахунки з ПДВ у балансі / А.Я. Вознюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання : матеріали другої регіон. міжвуз. наук.-практ. конф. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». К.;Дубно: Ун-т «Україна».– Вип. ІІ. – С.157-159.
 2. Вознюк А.Я. Методика формування балансу (звіту про фінансований стан) підприємства / А.Я. Вознюк // Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 20-21 грудня 2013 р.
 3. Вознюк А.Я. Особливості відображення оцінки основних засобів підприємства / А.Я. Вознюк // Наукові дослідження молоді : матеріали VI звіт. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та викладачів / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — К. ; Дубно, 2014. – С. 38-41.

Савчук Ірина Аркадівна

старший викладач

 1. Інвестиційні проекти і їх економічна ефективність (тези доповіді). Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне економічне співробітництво: принципи, механізм, ефективність», 5-6 грудня 2014 р., м. Київ

Постельжук Олександр Петрович

кандидат історичних наук

 1. Постельжук О.П. Український угодовський рух на шпальтах періодичної преси в ІІ Речі Посполитій / О.П. Постельжук // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівнен. держ. гуман. ун-т, Рівнен. ін.-т слов’янознавства Київського славістичного ун-ту. – Вип. 15. – Рівне, 2013. – С.142–146. – Серія «Політологія».
 2. Постельжук О.П. Екстремізм УВО та ОУН як метод боротьби з українським опортунізмом в ІІ Речі Посполитій / О.П. Постельжук // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівнен. держ. гуман. ун-т, Рівнен. ін-т слов’янознавства Київського славістичного ун-ту. – Вип. 19. – Рівне, 2014. – C.151–155.
 3. Постельжук О.П. Партії та організації українських опортуністів міжвоєнної Польщі у фокусі сучасної зарубіжної історіографії / О.П. Постельжук // Новини на научния прогрес: Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. – Т. 4. Закон. История. Философия. Политика. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 57-63. – Відомості доступні також з Інтернету

Орлова Оксана Петрівна

кандидат педагогічних наук

 1. Орлова О. П. Пауза як екстралінгвістичний компонент формування культури діалогічного мовлення / О. П. Орлова // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 31. – С. 89 – 92.
 2. Орлова О. П. Формування мовленнєвого етикету і культури діалогічного спілкування студентів ВНЗ (на матеріалі художніх творів Б. Харчука) / О. П. Орлова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2012. – Випуск 1. – С. 119 – 124.
 3. Орлова О. П. Експериментальна програма з методики формування культури діалогічного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей / О. П. Орлова // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2013. – Випуск 29. – С. 129 – 132.
 4. Орлова О. П. Мовно-комунікативні основи формування культури діалогічного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей / О. П. Орлова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки: Луцьк, 2014. – Випуск 1 (278). – С. 102 –107.
 5. Орлова О. П. Практика формування культури діалогічного мовлення студентів-нефілологів ВНЗ під час вивчення курсу української мови (за професійним спрямуванням) / О. П. Орлова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2014. – Випуск 1. – С. 119 – 124.
 6. Орлова О. П. Завдання для експериментального формування культури діалогічного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей / О. П. Орлова // Науковий вісник Ужгородського нац. університету. Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2014. – Випуск 34. – С. 133 – 135.
 7. Орлова О. П. Система вправ і завдань для формування вмінь і навичок із культури діалогічного мовлення / О. П. Орлова // Рідна мова (Польща). – 2014. – № 21. – С. 88 – 94.
 8. Орлова О. П. Формы и содержание процесса формирования культуры диалогической речи студентов нефилологических специальностей / О. П. Орлова // Актуальные вопросы современной науки : сборник научных трудов / Под. общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск : Издательство ЦРНС, 2014. – Выпуск 32. – С. 203 – 212.
 9. Орлова О. П. Теоретичні основи формування культури діалогічного мовлення: методичні рекомендації для викладачів і студентів-нефілологів / О. П. Орлова. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2013. – 78 с.
 10. Орлова О. П. Культура діалогічного мовлення: лекції, практичні заняття: методичні рекомендації для студентів нефілологічних спеціальностей. / О. П. Орлова. – Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2014. – 68 с.
 11. Орлова О. П. Імітаційні вправи для формування культури діалогічного мовлення / О. П. Орлова // Наука будущего : вопросы и гипотезы : материалы III (XLIII) Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам. (Украина, г. Горловка, 20-21 марта 2014 г.). – Горловка : ФЛП Пантюх Ю. Ф., 2014. – С. 45 – 48.
 12. Орлова О.П. Опрацювання культури діалогічного мовлення на ситуативній основі / О. П. Орлова // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: Матеріали Міжнародної Інтернет-конференції (8-9 листопада 2015 р). – Умань :ВПЦ «Візаві», 2016. – 136 с.

Бондарчук Наталія Олександрівна

викладач, аспірант Східноєвропейського національного університету ім. Л.Українки

 1. Ритмомелодійна структура тексту як компонент синергетичного процессу (стаття фахова). Українське мовознавство. Випуск 40/1. К., 2012. – 439 с.
 2. Соціальні аспекти перекладу англомовних юридичних документів. Наукові дослідження молоді. Матеріали VI Звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів. – Київ-Дубно, 27 березня 2014 р.
 3. Ритм як компонент синергетичного процесу (тези). Матеріали Десятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Сучасна наука ХХІ століття, 24 квітня 2014 року.
 4. Креативний атрактор як основний елемент процесу самоорганізації тексту (фахова стаття). Науковий вісник національного педагогічного університету ім. Драгоманова. – К., 2014 р. (фахове видання).
 5. Роль англійської мови в процесі європеїзації освіти в Україні

(тези доповіді). VII Звітна науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів «Наукові дослідження молоді», 29 березня 2015 р

Постельжук Олена Миколаївна

кандидат наук із соціальних комунікацій

 1. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: метод.вказівки до написання курсової роботи: для студентів 3-го курсу спец.029 «Інф., бібліотечна та архівна справа» / Відкрит.міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Дубен.філія.; уклад. О.М.Постельжук. – Дубно: Ун-т «Україна», 2017. – 34 с.

Анотація:

Методичні вказівки для студентів 3-го курсу спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» складено у відповідності до загальних вимог з підготовки курсових робіт. Видання містить вимоги до змісту, оформлення, написання та захисту курсової роботи. Рекомендується студентам 3-го курсу спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання, ступінь вищої освіти – бакалавр.

 1. Навчальна практика: прогр.практики та метод.рекоменд. щодо її виконання: для студентів 1-го курсу спец. 029 «Інф., бібліотечна та архівна справа» / Відкрит.міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Дубен.філія.; уклад. О.М.Постельжук. – Дубно: Ун-т «Україна», 2017. – 30 с.

Анотація:

Програму навчальної практики для студентів 1-го курсу спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» складено на підставі відповідних положень Міністерства освіти і науки України та галузевого стандарту вищої освіти. Програма допоможе студентам зорієнтуватися в особливостях організації навчальної практики, закріпити теоретичні знання, отримані під час навчання, набути й удосконалити пракитичні вміння. Рекомендується студентам 1-го курсу спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання, ступінь вищої освіти – бакалавр.

 1. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: метод.вказівки до виконання практ.робіт для студентів 3-го курсу спец.029 «Інф., бібліотечна та архівна справа» / Відкрит.міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Дубен.філія.; уклад. О.М.Постельжук. – Дубно: Ун-т «Україна», 2017. – Ч.1 – 38 с.

Анотація:

Методичні вказівки розкривають вимоги щодо ходу виконання та оформлення практичних завдань із запропонованого курсу, а також містить питання для самоперевірки розуміння дисципліни студентами та комплекс тестових завдань до кожної теми. Рекомендується студентам 3-го курсу спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання, ступінь вищої освіти – бакалавр.

 1. Документальне забезпечення органів місцевого самоврядування. Наукові дослідження молоді. Матеріали VI Звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів. – Київ-Дубно, 27 березня 2014 р.
 2. Жанри аналітичних документів наукової бібліотеки(фахова стаття). Восьмий міжнародний науково-теоретичний семінар «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань», (30 травня 2014 р.).
 3. Організація зв’язків з громадськістю як інструмент співпраці органів місцевого самоврядування і населення. Наукові дослідження молоді. Матеріали VI Звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів. – Київ-Дубно, 27 березня 2014 р.
 4. Основные информационные продукты областных универсальных научных библотек Украины

(фахова стаття). Библиотековедение. – 2013. – № 3. – С. 86-91. (фахове видання)

 1. Представление информационной продукции областной библиотеки на ее веб-сайте (тези). 62-я Научная конференция аспирантов и студентов в рамках межрегионального студенческого фестиваля «Библиофест – 2013». – Санкт-Петербург, 2013.
 2. Електронні виставки наукових бібліотек [Електронний ресурс] / О. Постельжук // Україна: події, факти, коментарі. — 2015. — № 19. — Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr19.pdf. — Назва з екрана.
 3. Огляд як вид інформаційно-аналітичних продуктів обласних універсальних наукових бібліотек. Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 5. – С. 38 – 41.
 4. Віртуальна довідкова служба як інструмент задоволення інформаційних потреб користувачів. Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2015. – Вип. 41. – С. 455–466.
 5. Виставкова робота в діяльності обласних універсальних наукових бібліотек України. Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – – К. : НБУВ, 2014. – Вип. 39. – С. 475–486.
 6. Дайджест — инновационный вид информационно-аналитической продукции областной универсальной научной библиотеки (тези). Библиотечное дело — 2016 : библиотечно-информационные коммуникации в поликультурном пространстве : материалы двадцать первой международной научной конференции (Москва, 27–28 апреля 2016 года). — М. : МГИК, 2016. — С. 783—786.
 7. Комплексные информационные мероприятия как составная часть информационных услуг библиотеки // Культура. Наука. Творчество. Програма ХІ Международной наук.-практ. Конф., посвящ. Году науки в Республике Беларусь.

Даниленко Мирослава Платонівна

викладач, аспірант Національного університету «Острозька академія»

 1. Феномен стражденності у формуванні релігійного світогляду Т. Шевченка (тези). Збірник матеріалів Х Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність».– К., 2013.
 2. Соціально-психологічні детермінанти релігійного світогляду Т. Шевченка (стаття). Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія: Філософія. – 2012 .
 3. Образ Богородиці у релігійних поглядах та творчості Т. Шевченка (стаття). Матеріали Міжнародної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної науки». – К., 17-19 жовтня 2013 р.
 4. Релікти язичницьких вірувань у релігійному світобаченні та ранній творчості Т. Шевченка. Наукові дослідження молоді. Матеріали VI Звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів. – Київ-Дубно, 27 березня 2014 р.
 5. Відображення архаїчних уявлень українців про флору і фауну у поетичній спадщині та релігійних поглядах Т. Шевченка (стаття). Матеріали Десятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціум. Наука. Культура». – К., 2014 р.
 6. Християнський патріотизм Т. Шевченка та його ментальна освіта (тези доповіді). XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції», 24 квітня 2015 р.
 7. Проблема форми і змісту в релігійному сповідуванні Т. Шевченка (фахова стаття). Інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку», 3-4 квітня 2015 р. м. Переяслав-Хмельницький.
 8. Субкультурні молодіжні групи та їх роль у соціокультурному розвитку спільноти : (тези). Молодь: освіта, наука, духовність. – К.: Університет «Україна», 2015.
 9. Сучасні проблеми інтернет-користування. Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2015.
 10. Християнський патріотизм Т. Шевченка та його ментальна основа. Матеріали ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодь: освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції». – Київ, 2015.
 11. Проблема співвідношення форми і змісту в релігійному сповідуванні Т. Шевченка. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – Вип. 13.
 12. Християнський антропоцентризм як підґрунтя релігійної толерантності Т. Шевченка (Викладацько-студентська наукова конференція до 440-річчя Острозької академії (Острог, 19 квітня 2016) – доповідь на секційному засіданні.
 13. Творчість Івана Марчука як презентація «життєвої» філософії митця. (ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Культурний вектор розвитку України початку ХХІ століття: реалії і перспективи» (Рівне, 10-11 листопада 2016)
 14. Сучасний розвиток українського музичного мистецтва: основні тенденції та подальші перспективи. Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства „Афіна” кафедри культурології та музеєзнавства. – Вип. 16 / За ред. проф. В.Г. Виткалова. – Рівне: РДГУ, 2016.
 15. Даниленко М. П. Козацькі могили як трансформація культу предків у релігійному світобаченні та творчості Т. Шевченка. Збірник тез наук.-практ. конф. «Берестецька битва в історії України» , присвяч. 365-річчю Берестецької битви та 25-річчю незалежності України. – Пляшева, 2016.
 16. Реймське Євангеліє як визначна пам’ятка оригінальної літератури Київської Русі: нове бачення (ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку» -Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, 16-17 листопада 2017 року

Письмак Ольга Степанівна

Викладач

 1. Безбар’єрність та рівний доступ до освітнього середовища (тези). Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому середовищі у світі реалізації Конфенції ООН про права інвалідів». – К., 2012.
 2. Соціальні конфлікти у сучасній Україні та проблеми їх вирішення. Матеріали ІІ Регіональної міжвузівської науково-практичнохї конференції. Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання. – Київ-Дубно, 2013.
 3. Проблема зовнішнього іміджу України. Наукові дослідження молоді. Матеріали VI Звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів. – Київ-Дубно, 27 березня 2014 р.
 4. Першокурсники у вузі: початок пристосування молоді до студентського життя . Матеріали Vзвітної науково-практичної конференції аспірантів, викладачів, студентів. – Дубно, 2013 р.
 5. Інклюзивне навчання – якісна освіта для дітей з особливими потребами (тези доповіді). Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу. – Луцьк, 2017.
 6. Психологічний супровід інклюзивного навчання. Матеріали ІІІ науково-правтичної конференції «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії та спеціальної освіти». – Луцьк, 31січня 2018 року.

Ничипорук Ольга Анатоліївна

викладач

 1. Соціально-психологічна адаптація учасників АТО. / Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 7 грудня 20117 року. – Хмельницький, 2017 р. – С. 55-58.

Остап’юк Наталія Сергіївна

викладач

 1. Заходи щодо антикризової політики в Україні. Матеріали ІV Звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів. – Київ-Дубно, 27 березня 2014.
 2. Захист культурних цінностей під час збройного конфлікту на Сході України. Збірник тез VІІ Звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів. – Дубно, 2015.
 3. П.Калнишевський – останній кошовий отаман Запорізької Січі. Збірник тез науково-практичної конференції. – Дубно, 2016.

Попов Анатолій Андрійович

кандидат юридичних наук, доцент

Попов А.А. Торговоеправо. Краткий курс лекций / А.А. Попов. – Харьков : Бурун и Ко,1998. – 140 с. 

 

Анотація:

Эта книга — пятое издание единственного в Украине учебника по торговому праву,охватывающее понятия и правила в таких областях, как торговая деятельность,торговая сделка, товар, торговое обслуживание населения, штриховое кодирование,продажа продовольственных и непродовольственных товаров, торговля на рынке,электронная торговля, стандарты на товары, правомерность того или иного видарекламы, защита прав потребителя.Предназначено для студентов, преподавателей, практикующих юристов,торговцев, надзорных и правоохранительных органов.

 1. II Регіональна міжвузівська науково-практична конференція «Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання» 28 березня 2013 р. м. Дубно. Збірник наукових праць.

2.Наукові дослідження молоді. Матеріали VI Звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів. – К.: Університет «Україна», 2014, с.83-85

 1. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 2-3 квіт. 2015 р.) / упоряд. Т.Й. Жалко, О.І. Кушпетюк, Н.Г. Конон. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2015, с.184-186.

4.Фірчук О.В., Попов А.А. Бюджетні установи як суб’єкти господарської діяльності.Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 2-3 квіт. 2015 р.) / упоряд. Т.Й. Жалко, О.І. Кушпетюк, Н.Г. Конон. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2015, с.197-199.

5.Європейське судочинство. Навчальний посібник.Луцьк: ЛІРоЛ, 2015. – українською мовою, комп’ютерний набір,   7,3 друк. арк.

6.Методичні рекомендації з написання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Митне право» для студентів заочної форм навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» (ОКР – бакалавр) / А.А. Попов. – Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна». – 2015. – 18 с.

7.Методичні вказівки та рекомендації з написання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Підприємницьке право» для студентів заочної форм навчання за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» (ОКР – магістр) Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна». – 2015. – 30 с.

8.Господарське право: Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» (освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Бакалавр») Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна». – 2015. – 38 с.

 1. Методичні рекомендації з проведення занять з навчальної дисципліни «Міжнародне право» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» (ОКР – бакалавр) Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна». – 2015. – 44 с.
 2. Методичні рекомендації з проведення занять з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна». – 2015. – 38 с.
 3. Попов А.А. “Розумність”, право і стандарти юридичної освіти / А.А. Попов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – Маріуполь : МДУ, 2017. – Вип. 13. – С. 27-33. (видання включено до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Польща))

Андріюк Анатолій Володимирович

старший викладач

 1. Андріюк А.В. Правове регулювання раціонального використання земельних ресурсів / А. В. Андріюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання : матеріали першої регіон. міжвуз. наук.-практ. конф. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — К.;Дубно: Ун-т «Україна», 2010. — Вип.1. С. 202–204.
 2. Андріюк А.В. Зовнішньополітичне забезпечення стратегічних національних інтересів України / А. В. Андріюк // Наукові дослідження молоді : матеріали ІV звіт. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та викладачів / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ-Дубно : ТзОВ «Ассоль»; Ун-т «Україна», 2012. – С. 276-279.
 3. Андріюк А.В. Незалежний суд як обов’язкова умова розбудови української держави / А. В. Андріюк // Наукові дослідження молоді : матеріали VI звіт. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та викладачів / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — К.;Дубно: Ун-т «Україна», 2014. – С. 91-94.

Вишковська Валентина Іванівна

кандидат юридичних наук

Вишковська В.І. Правозахисна функція держави: сутність та механізм здійснення в Україні: [монографія] / Є.В.Білозьоров, В.І.Вишковська. – К.: ФОП Кандиба Т.П., 2015. – 168 с. 

 

Анотація:

У монографії узагальнено рещультати аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових та нормативно-правових  джерел з метою дослідження історико-правових , методологічних та теоретичних аспектів здійснення правозахисної функції держави. Наводиться нове концептуальне бачення щодо мети та основних завдань держави в контексті реалізації правозахисної функції. Охарактеризована система принципів та проаналізовано структуру механізму здійснення правозахисної функції держави, запропоновано власну класифікацію суб’єктів реалізації.

 1. Вишковська В. І. Загальнотеоретична конструкція механізму правозахисної діяльності в Україні / В. І. Вишковська // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право. – Випуск 16. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С. 53–58.
 2. Вишковська В. І. Інститут омбудсмана у механізмі захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні / В. І. Вишковська // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право. – Випуск 18. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 91-97.
 3. Вишковська В. І. Форми здійснення правозахисної діяльності в Україні / В. І. Вишковська // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право. – Випуск 25. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – С. 136-142.
 4. Вишковська В. І. Принципи здійснення правозахисної функції держави: теоретико-правовий аспект / В. І. Вишковська // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» № 3. – 2014. – С. 10-13. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3_2014/3.pdf
 5. Вышковская В. И. Формы и приëмы реализации правозащитной функции современного государства в условиях глобализации / В. И. Вышковская // Научно-практическое правовое издание «Jurnalul juridic national: teorie şi practică». – Кишинёв, Республика Молдова. – 2014. – № 5(9). – С. 9-15.
 6. Самощук В. І. Значення правової культури правозахисних органів для захисту прав людини / В.І. Самощук // Публічне та приватне право: шляхи вдосконалення законодавства і практики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 25-26 березня 2011 року). – Харків: у 2-х томах. – ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. – Т.1. – С. 22-23.
 7. Самощук В. І. Проблеми співвідношення понять «правова охорона» та «правовий захист» / В. І. Самощук // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України : Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення юридичного факультету НУБіП (19-20 травня 2011 р., м. Київ, Україна). – К. : Видавничий центр НУБіП України, 2011. – С. 59-61.
 8. Самощук В. І. Механізм правозахисної діяльності: загальнотеоретична характеристика / В. І. Самощук // Сьомі юридичні читання «Культура і право на початку ХХІ століття : Міжнародна наукова конференція (19-20 травня 2011 р., м. Київ, Україна). – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – С.254-257.
 9. Самощук В.І. Удосконалення інституту правового захисту в теорії юридичної діяльності / В.І. Самощук // Наукові дослідження молоді: Матеріали ІІІ Звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів, 28 квітня 2011 року. – Рівне-Дубно: вид-во ТзОВ фірма «Ассоль», 2011. – С. 131-134.
 10. Вишковська В.І. Юридична клінічна освіта: проблеми та перспективи розвитку / В. І. Вишковська // Право і держава в умовах глобалізації та регіоналізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 14 жовтня 2011 року, Державна податкова служба України, Національний Університет ДПС України, Ірпінь, 2011. – С. 512-515.
 11. Вишковська В.І. Юридичні клініки у світлі Закону України «Про безоплатну правову допомогу / В. І. Вишковська // Юридичні клініки в Україні: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку: Матеріали Всеукраїнського круглого столу з представниками юридичних клінік України, 28 жовтня 2011 року. – Одеса: Фенікс, 2011р., – С. 38-41.
 12. Вишковська В.І. Проблеми тлумачення юридичних термінів «охорона» та «захист» в чинному законодавстві України / В. І. Вишковська // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: тези доп. VІІ Всеукр. науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2011 р.). – К. : НАВС, 2011. – С.107-108.
 13. Вишковська В.І. Юридичні клініки як спосіб підготовки фахівців-юристів: проблемні питання / В. І. Вишковська // Актуальні проблеми право творення в сучасній Україні: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 квітня 2012 року. – К.: Вид-во Європейського Університету, 2012. – С. 94- 95.
 14. Вишковська В.І. Проблеми забезпечення прав і свобод людини і громадянина в демократичному суспільстві / В. І. Вишковська // Сучасні держава і право: теорія та практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 07 грудня 2012 р., Державна податкова служба України, Національний Університет ДПС України, Ірпінь, 2012. – С. 20-21.
 15. Вишковська В.І. Щодо питання ефективності захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні / В. І. Вишковська // Наукові дослідження молоді: Матеріали VI Звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів, м. Дубно, 27 березня 2014 року. К: Університет «Україна», 2014. – С. 94-96
 1. В.І. Вишковська, А.А. Попов. Поняття правозахисної функції держави – теоретико-правовий аспект / А.А. Попов, В.І. Вишковська // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – Маріуполь : МДУ, 2017. – Вип. 13. – С. 13-19. (видання включено до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Польща))

Бабаєва Ілона Анатоліївна

викладач

 1. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства». – Харків, 12-13 квітня 2012 р.
 2. Збірник матеріалів Х Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність».– К., 2013.

Соломко Михайло Тимофійович

кандидат технічних наук, доцент

Доктрина шансів. У 3 ч. Ч.1. Числова лотерея – як спосіб дослідження властивостей часу і просто гра / Під заг.ред.М.Т.Соломко. – Рівне: Нова влада, 2008. – 140 с. 

 

Анотація:

Видання розраховане на учасників розіграшів числової лотереї, а також адресується тим, хто вивчає теорію ймовірностей, математичну статистику, комбінаторику та широкому колу читачів.

 1. Соломко М.Т. Застосування електронних технологій навчання під час професійної підготовки студентів педагогічних спеціальностей / М.Т. Соломко // Оновлення змісту, форм та методів навчання в закладах освіти: Зб. наук. пр. «Наукові записки РДГУ». – 2013. – Вип. 7 (50).
 2. Соломко М.Т. Граф потоку взаємодії елементів системного підходу в управлінні економікою / М.Т. Соломко // Наукові дослідження молоді : матеріали VI звіт. наук.-практ. конф. / Відкрит. міжнар. ун-т р1.
 3. Solomko М. Т. Summationofbinarycodeswithoutcarry // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.- Vol 4, No 4(82) (2016). – Mathematics and Cybernetics – applied aspects. – Kharkov, Ukraine, pp 28 – 41.
 4. Solomko М. Т. Study of carry optimization while adding binary numbers in the rademacher number-theoretic basis // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.- Vol 3, No 4(81) (2016). – Mathematics and Cybernetics – applied aspects. – Kharkov, Ukraine, pp 56 – 63
 5. Solomko М. Т. TheTabularTransferModeintheRademacher NTB Adders // М. Т. Solomko TCSET’2016, February 23 – 26, 2016, Lviv-Slavske, Ukraine, pp 483 – 487.
 6. Соломко М. Т. Паралельний суматор без перенесення на логічних елементах XAND // М. Т. Соломко Науковий часопис національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні системи та мережі, Львів. Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2015, Випуск 830. – 145 – 158.
 7. Соломко М. Т. Динаміка часу переносу в суматорах для ТЧБ Радемахера // М. Т. Соломко Науковий вісник Чернівецького університету, 2015, Т. 6, Випуск 1. – 49-60.

Кот Василь Васильович

кандидат технічних наук

 1. Кот В. В. Передача зосереджених моментів до контуру еліптичного отвору ортотропної пластинки системою розімкнених пружних ребер / В. В. Кот // Наукові нотатки: Міжвузівський збірник (за напрямом «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2013. – Вип. 40 (січень – березень). – С. 343 – 348.
 2. Сяський А. О. Контактна взаємодія ортотропної пластинки з еліптичним отвором і двох пружних ребер змінної жорсткості / А. О. Сяський, В. В. Кот // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник за напрямом «Інженерна механіка». – Луцьк. – 2011. – №33. – С. 262 – 266.
 3. Сяський А. О. Передача зосереджених моментів до контуру криволінійного отвору пластинки системою розімкнених пружних ребер / А. О. Сяський, В. В. Кот // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. – 2012. – Вип. 4(60). –C. 194 – 201.
 4. Сяський А. Передавання зосередженого моментного навантаження до еліптичного контуру ортотропної пластинки через розімкнене пружне ребро / А. Сяський, В. Кот // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2012. – №4 (68). – С. 7 – 14.
 5. Сяський А. Пружна рівновага пластинки з криволінійним контуром, частково підсиленим системою пружних ребер / А. Сяський, В. Кот // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2012. –  №1 (65). – С. 7 – 13.

6.Сяський А. Згин зварної пластинчастої конструкції за контакту берегів колового міжфазного розрізу /  А. Сяський, К. Музичук, В. Кот // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2013. – №1(69). – С. 20 – 30.

 1. Кот В. В. Передача моментного навантаження до ортотропної пластинки з еліптичним отвором пружним ребром / В. В. Кот // П’ятнадцята всеукраїнська (десята міжнародна) студентська наукова конференція з прикладної математики та інформатики СНКПМІ-2012: Тези доповідей. – Львів, 2012. – С. 151 – 153.
 2. Кот В. В. Сполучення пружного диску з круговим отвором нескінченної ізотропної пластинки пружним ребром / В. В. Кот // Матеріали конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів». – Рівне, 2013. – С. 83.

9.Кот В. В. Часткове сполучення ортотропної пластинки з круговим отвором і пружного диска/ В. В. Кот // Шістнадцята всеукраїнська (десята міжнародна) студентська наукова конференція з прикладної математики та інформатики СНКПМІ-2013: тези доповідей. – Львів, 2013. – С. 154 – 155